Trigonometria

Índex

 1. Unitats de mesura d'angles
  Mesura d'angles. Graus sexagesimals. Radians.
 2. Raons trigonomètriques d'angles aguts
  Sinus, cosinus i tangent d'un angle agut. Altres raons trigonomètriques. Relacions entre raons trigonomètriques.
 3. Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol
  Circumferència goniomètrica. Sinus i cosinus d'un angle qualsevol. Tangent d'un angle qualsevol.
 4. Reducció al primer quadrant
  Relació entre les raons trigonomètriques de diferents angles. Angles complementaris. Angles que difereixen en \(\frac{\pi}{2}\). Angles suplementaris. Angles que difereixen en \(\pi\). Angles que sumen \(\frac{3\pi}{2}\). Angles que difereixen en \(\frac{3\pi}{2}\). Angles conjugats.
 5. Fórmules d'addició d'angles
  Raons trigonomètriques de la suma d'angles, de la diferència d'angles, de l'angle doble i de l'angle meitat.
 6. Determinació de triangles
  Terema del sinus. Teorema del cosinus.

Annex

Fulls d'exercicis