Unitats de mesura d'angles

Mesura d'un angle

Es defineix angle com la regió del pla compresa entre dues semirectes amb un origen comú. Les semirectes s'anomenen costats de l'angle i l'origen comú s'anomena vèrtex.

A tot angle es pot assignar una magnitud escalar que quantifiqui la rotació al voltant del vèrtex que ha de descriure una de les semirectes fins a coincidir amb l'altra. Aquest nombre pot tenir un signe associat al sentit de la rotació. Si la rotació es fa en sentit antihorari, l'angle es considera positiu, i si la rotació és en sentit horari, l'angle es considera negatiu. A més, al assimilar els angles a rotacions es pot estendre la definició d'angle per tal que tinguin sentit angles superiors a una volta.

Error

Hi ha dues maneres de mesurar un angle. La primera manera compara la rotació associada a l'angle amb una unitat 'natural' que és una volta sencera. Exemples d'unitats associades a aquesta manera de mesurar angles són els següents:

Exemple:

Expressa en graus sexagesimals i en graus centesimals el resultat de dividir un angle recte en 64 parts iguals.

\(\displaystyle \frac{90^{\circ}}{64} = \text{1,40625}^{\circ} = 1^{\circ} \, 24' \, \text{22,5}'' \)

\(\displaystyle \frac{100^\text{g}}{64} = \text{1,5625}^\text{g} = 1^\text{g} \, 56^\text{m} \, 25^\text{s} \)

Radian

La segona manera de mesurar angles compara la longitud d'un arc central associat a l'angle amb el radi d'aquest arc.

\(\displaystyle\alpha=\frac{L}{r}\).

La unitat 'natural' associada a aquesta definició és un angle que, col·locat com a angle central d'una circumferència, comprèn un arc que mesura el mateix que el radi. Aquest angle s'anomena radian i el seu símbol és rad.

El radian és una unitat derivada del Sistema Internacional, i és una unitat adimensional degut a que es defineix com una raó entre dues longituds. Per tant no cal explicitar un símbol d'unitat i moltes vegades el símbol rad s'omet.

Exemple:

En una circumferència de \(60\) cm de radi, un arc fa \(\text{1,95}\) m. Troba el seu angle central corresponent en radians.

\(\displaystyle \alpha=\frac{L}{r}=\frac{195\,\text{cm}}{60\,\text{cm}} = \text{3,25 rad} \)

Conversió entre radians i graus

L'angle corresponent a una circumferència sencera és igual a:

\(\displaystyle\alpha=\frac{L}{r}=\frac{2 \pi \bcancel{r}}{\bcancel{r}}=2 \pi \;\text{rad}\)

Això permet establir equivalències entre radians i graus fent servir que:

\( 2\pi \;\text{rad} = 360^{\circ}\).

O equivalentment

\(\pi \;\text{rad} = 180^{\circ}\).

Per exemple, dividint entre \(\pi\) s'obté el valor en graus d'un radian

\(\displaystyle 1 \;\text{rad} = \frac{360^{\circ}}{2\pi} \approx 57.2958 \ldots^{\circ}\).

Exemple:

a) Convertiu a radians \(84^{\circ}\):

\(\displaystyle 84^{\circ} \cdot \frac{\pi \;\text{rad}}{180^{\circ}} \approx 1.46607\ldots\;\text{rad} \)

b) Convertiu a graus sexagesimals \(1.6\;\text{rad}\):

\(\displaystyle 1.6\;\text{rad} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi \;\text{rad}} \approx 91.67324\ldots^{\circ} \)

Exemple:

Convertiu a radians de manera exacta \(54^{\circ}\):

\(\displaystyle 54^{\circ} \cdot \frac{\pi \;\text{rad}}{180^{\circ}} = \frac{3\pi}{10} \;\text{rad} \)

Exercici 1

Expressa en radians de manera exacta els següents angles:

a) \(30^{\circ}\) Solució:
b) \(45^{\circ}\) Solució:
c) \(60^{\circ}\) Solució:
d) \(90^{\circ}\) Solució:
e) \(120^{\circ}\) Solució:
f) \(150^{\circ}\) Solució:
g) \(240^{\circ}\) Solució:

Exercici 2

Expressa en radians els angles de la següent figura:

Error
Solució: