Exercicis de trigonometria II

Exercici 1

Calcula l'àrea d'un pentàgon inscrit a una circumferència de radi \(r= 12\,\text{cm}\).

Solució:

Exercici 2

Una persona es troba a \(100\,\text{m}\) de distància d'un edifici, i des d'on es troba veu la part més alta d'un edifici amb un angle de \(40^{\circ}\). S'apropa una determinada distància i ara el veu amb un angle de \(70^{\circ}\). Quina és l'altura de l'edifici? Quina distància s'ha apropat?

Solució:

Exercici 3

La hipotenusa d’un triangle rectangle és el triple que un catet. Busqueu el valor dels angles d’aquest triangle i la relació entre l’altre catet i la hipotenusa.

Solució: