Exercicis de trigonometria I

Exercici 1

Expressa en radians els següents angles. Aproxima el resultat a les mil·lèsimes:

a) \(\text{79,35}^{\circ} \) Solució:
b) \(\text{321}^{\circ}\) Solució:
c) \(\text{129}^{\text{g}}\) Solució:
d) \(85^{\circ} \,35\text{'} \,25\text{''} \) Solució:

Exercici 2

Expressa en radians de manera exacta els següents angles:

a) \(255^{\circ}\) Solució:
b) \(144^{\circ}\) Solució:
c) \(-135^{\circ}\) Solució:

Exercici 3

Expressa en graus i en radians els angles indicats a les següents figures:

Error
Solució:

Exercici 4

Sabent que el radi de la Terra al equador és \(R=6378\,{km}\), calcula:

a) la longitud d'un arc d'\(1\) minut sexagesimal. Solució:
b) la longitud d'un arc d'\(1\) minut centesimal. Solució: