Raons trigonomètriques d'angles aguts

Sinus, cosinus i tangent d'un angle agut

Les raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent d'un angle agut es defineixen com a quocients de costats d'un triangle rectangle que contingui aquest angle agut.

\(\displaystyle\sin\alpha=\frac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}\)
\(\displaystyle\cos\alpha=\frac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}\)
\(\displaystyle\tan\alpha=\frac{\text{catet oposat}}{\text{catet contigu}}\)

Es diu que aquestes raons depenen de l'angle i no de la mesura dels seus costats degut a que són les mateixes per a triangles semblants.

Exercici 3:

Resol els següents triangles rectangles:

a)
Error
Solució:
b)
Error
Solució:
c)
Error
Solució:
d)
Error
Solució:

Altres raons trigonomètriques d'angles aguts

Existeixen d'altres raons trigonomètriques derivades de les anteriors. Són la cosecant, que és la inversa del sinus; la secant, que és la inversa del cosinus i la cotangent, que és la inversa de la tangent.

\(\displaystyle \begin{align} \sin\alpha&=\frac{a}{c}\quad\quad &\csc\alpha&=\frac{c}{a} \\[10pt] \cos\alpha&=\frac{b}{c} &\sec\alpha&=\frac{c}{b} \\[10pt] \tan\alpha&=\frac{a}{b} &\cot\alpha&=\frac{b}{a} \\ \end{align} \)

Exemple:

Volem calcular de manera exacta les raons trigonomètriques d'un angle de \(\displaystyle\frac{\pi}{4}\).

Calcularem les raons a partir d'un triangle rectangle isòsceles. Com que les raons trigonomètriques només depenen de l'angle agafem un amb catets que mesurin \(1\). La hipotenusa es calcula amb el teorema de Pitàgoras:

\(\displaystyle x^2=1^2+1^2 \quad\Rightarrow\quad x=\sqrt{2} \)

Aleshores:

\(\displaystyle \begin{align} \sin \frac{\pi}{4}&=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\quad\quad &\csc \frac{\pi}{4}&=\frac{\sqrt{2}}{1}=\sqrt{2} \\[10pt] \cos \frac{\pi}{4}&=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\quad\quad &\sec \frac{\pi}{4}&=\frac{\sqrt{2}}{1}=\sqrt{2} \\[10pt] \tan \frac{\pi}{4}&=\frac{1}{1}=1 &\cot \frac{\pi}{4}&=\frac{1}{1}=1 \\ \end{align} \)

Exercici 4:

Calcula de manera exacta les raons trigonomètriques d'un angle de \(30^{\circ}\) i d'un de \(60^{\circ}\). Agafa com a triangle rectangle qualsevol dels dos triangles que s'obtenen quan dibuixem una de les altures d'un triangle equilàter.

Solució:

Exercici 5:

Calcula l'àrea d'un octàgon regular d'apotema \(a= 25\,\text{cm}\).

Error
Solució:

Exercici 6:

Calcula l'àrea d'un enneàgon regular inscrit a una circumferència de radi \(r=15\,\text{cm}\).

Error
Solució: