Matrius i determinants

Índex

 1. Matrius. Primeres definicions
  Definició de matriu. Elements d'una matriu. Dimensió d'una matriu. Igualtat de matrius. Matriu fila i matriu columna. Matriu nul·la. Matriu oposada. Matriu transposada.
 2. Matrius quadrades
  Matriu quadrada. Diagonals i traça d'una matriu quadrada. Matrius triangulars. Matrius diagonals. Matrius simètriques i antisimètriques.
 3. Operacions amb matrius
  Suma i resta de matrius de la mateixa dimensió. Producte d'un nombre per una matriu. Producte de matrius. Propietats de les operacions. Potència d'una matriu quadrada.
 4. Determinants
  Determinants d'ordre \(2\). Determinants d'ordre \(3\). Regla de Sarrus. Determinants d'ordre \(n\).
 5. Adjunts d'una matriu quadrada
  Menors d'una matriu. Menors complementaris i adjunts d'una matriu quadrada. Matriu adjunta.
 6. Propietats dels determinants
  Desenvolupament d'un determinant pels elements d'una línia. Determinants d'ordre \( n \ge 3 \). Propietats dels determinants.
 7. Matrius inverses
  Matriu inversa. Propietats. Càlcul de matrius inverses.
 8. Rang d'una matriu
  Definició de rang d'una matriu. Menors orlats.

Fulls d'exercicis