Matrius. Primeres definicions

Definició de matriu

Una matriu numèrica de dimensió \(m \times n\) és un conjunt de nombres reals disposats en \(m\) files i \(n\) columnes:

\( \boldsymbol{A} = \left( \begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right) \)

Aquests nombres es diuen components o elements de la matriu.

Les matrius sempre es representen amb lletres majúscules i els seus elements amb minúscules, normalment amb la mateixa lletra que representa a la matriu, i amb dos subíndexs que indiquen la posició del nombre dins de la matriu. El primer subíndex indica la fila i el segon la columna.

Exemple

La següent matriu és una matriu de dimensió \(3 \times 4\):

\( \boldsymbol{A} = \left(\begin{array}{rrrr} 3&-5&4&0 \\ -1&0&-3&\sqrt{7} \\ 6&3&-2&0 \end{array}\right) \)

I alguns dels seus elements són:

\(a_{31}=6\)

\(a_{24}=\sqrt{7}\)

Notes:

Exercici 1

 1. Escriu la matriu \(\boldsymbol{A}=(a_{ij})\) de dimensió \(4 \times 2\) on \(a_{ij}=i-3j\)
  Solució:
 2. Escriu la matriu \(\boldsymbol{B}=(b_{ij})\) de dimensió \(4 \times 3\) on \(\displaystyle b_{ij}=\frac{i}{j}\)
  Solució:
 3. Escriu la matriu \(\boldsymbol{C}=(c_{ij})\) de dimensió \(2 \times 4\) on \(c_{ij}=(-1)^{i}+(-1)^{j}\)
  Solució:
 4. Escriu la matriu \(\boldsymbol{D}=(d_{ij})\) de dimensió \(3 \times 3\) on \(d_{ij}=i^j\)
  Solució:

Igualtat de matrius

Dos matrius \(\boldsymbol{A}=(a_{ij})\) i \(\boldsymbol{B}=(b_{ij})\) són iguals si tots els seus elements són iguals i estan col·locats de la mateixa manera.

\( \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \quad\Leftrightarrow\quad a_{ij}=b_{ij} \quad\forall i,j\)

Evidentment, perquè dos matrius siguin iguals han de tenir la mateixa dimensió.

Exemples

\( \left( \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} \right) \)

\( \left( \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} \right) \ne \left( \begin{array}{cc} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{array} \right) \)

\( \left( \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \ne \left( \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \)

Matriu fila i matriu columna

S'anomena matriu fila a tota matriu composta per una única fila i qualsevol nombre de columnes. La seva dimensió és \(1 \times n\).

S'anomena matriu columna a tota matriu composta per una única columna i qualsevol nombre de files. La seva dimensió és \(m \times 1\).

Matriu nul·la

S'anomena matriu nul·la o matriu zero a tota matriu composta únicament per zeros. Poden ser de qualsevol dimensió.

Exemples

Matriu oposada i matriu transposada

La matriu oposada d'una matriu és una altra matriu de la mateixa dimensió que s'obté canviant cadascun dels elements pel seu oposat. Una matriu \(\boldsymbol{A}\) té una i només una matriu oposada, que s'indica per \(-\boldsymbol{A}\).

\( \boldsymbol{A} = (a_{ij}) \quad\Rightarrow\quad -\boldsymbol{A} = (-a_{ij})\)

La matriu transposada d'una matriu és una altra matriu que s'obté intercanviant les files per les columnes. Una matriu \(\boldsymbol{A}\), de dimensió \( m \times n \), té una i només una matriu transposada, que s'indica per \(\boldsymbol{A}^\mathsf{T}\)i és de dimensió \( n \times m \).

\( \boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m \times n} \quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{A}^\mathsf{T} = (a_{ji})_{n \times m} \)

Exercici 2

Sigui la matriu \( \boldsymbol{A} = \left( \begin{array}{rr} 1 & -2 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{array} \right) \)

 1. Escriu la matriu \( -\boldsymbol{A} \)

  Solució:
 2. Escriu la matriu \( \boldsymbol{A}^\mathsf{T} \)

  Solució:

Relacionades amb les matrius oposades i transposades tenim tres propietats trivials:

Nota:

Hi ha diferents notacions per la matriu transposada: