Juny de 2016 - Sèrie 3 - Qüestió 1

Considereu el sistema d’equacions lineals següent:

\(\displaystyle \left. \begin{array}{rcl} 2x+4y+4z&=&-7\\2x-ky&=&-1\\-2x&=&k+1 \end{array} \right\rbrace\)

  1. Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre real \(k\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Resoleu el sistema per al cas \(k=0\).

    Solució:

    [1 punt]