Juny de 2014 - Sèrie 5 - Qüestió 6

Considereu l'equació matricial \(\boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}\), en què

\(\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{rrc} 1&-1&1 \\ a&-3&a-1 \\ -1&0&1 \end{array}\right)\) i \(\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{rrr} -3&-2&-4 \\ 5&-2&5 \end{array}\right)\)

  1. Per a quins valors del paràmetre \(a\) l'equació matricial té una solució única?

    Solució:

    [1 punt]
  2. Trobeu la matriu \(\boldsymbol{X}\) que satisfà l'equació matricial quan \(a=3\).

    Solució:

    [1 punt]