Juny de 2014 - Sèrie 5 - Qüestió 4

Sabem que una funció \(f\) té per derivada la funció \(f'(x)=(3x-2)^2(x-2)\).

  1. Calculeu els valors de \(x\) en què la funció \(f\) té un màxim relatiu, un mínim relatiu o un punt d'inflexió, i indiqueu en cada cas de què es tracta.

    Solució:

    [1 punt]
  2. Determineu la funció \(f\) sabent que s'anul·la en el punt d'abscissa \(x=2\).

    Solució:

    [1 punt]