Juny de 2014 - Sèrie 5 - Qüestió 3

Considereu el sistema d'equacions lineals \(\left\lbrace\begin{align} mx-y&=m \\ 3x+(m-4)y&=m+2 \end{align}\right.\), per a \(m\in\mathbb{R}\).

  1. Discutiu el sistema d'equacions per als diferents valors del paràmetre \(m\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Resoleu el sistema en aquells casos en què el sistema sigui compatible.

    Solució:

    [1 punt]