Juny de 2014 - Sèrie 5 - Qüestió 2

Siguin les funcions \(\displaystyle f(x)=\frac{\text{e}^{ax}+b}{4}\) i \(g(x)=+\sqrt{3x+4}\).

  1. Determineu el domini i el recorregut de la funció \(g\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Calculeu per a quins valors de \(a\) i de \(b\) les gràfiques de les dues funcions són tangents (és a dir, tenen la mateixa recta tangent) en el punt d'abscissa \(x= 0\).

    Solució:

    [1 punt]