Juny de 2014 - Sèrie 5 - Qüestió 1

Siguin \(r\) i \(s\) les rectes de \(\mathbb{R}^3\) que tenen les equacions següents:

\(\displaystyle r: x+5=y-5=\frac{z-3}{2} \quad\) i \(\displaystyle \quad s: \frac{x-3}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{-1}\)

  1. Estudieu el paral·lelisme i la perpendicularitat entre les rectes \(r\) i \(s\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma \(Ax+By+Cz=D\)) del pla \(\pi\) que conté la recta \(r\) i és paral·lel a la recta \(s\). Calculeu la distància entre la recta \(s\) i el pla \(\pi\) obtingut.

    Solució:

    [1 punt]