Juny de 2014 - Sèrie 4 - Qüestió 4

Donats els plans \(\pi_1: x–4y+z=2m –1\) i \(\pi_2: 2x–(2m+2)y+2z=3m+1\),

  1. Determineu els valors de \(m\) perquè els plans \(\pi_1\) i \(\pi_2\) s'intersequin en una recta i calculeu un vector director de la recta resultant que no depengui de \(m\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Sigui el pla \(\pi: 3x–2y+3z=8\). Estudieu la posició relativa del pla \(\pi\) amb la recta \(r\) definida per la intersecció dels plans \(\pi_1\) i \(\pi_2\) quan \(m=1\).

    Solució:

    [1 punt]