Juny de 2014 - Sèrie 4 - Qüestió 1

Considereu la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{x+3}{x-2}\).

  1. Calculeu les asímptotes verticals, horitzontals i obliqües de la funció \(f\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en aquells punts en què la recta tangent sigui paral·lela a la recta \(y = –5x + 4\).

    Solució:

    [1 punt]