Juny de 2014 - Sèrie 3 - Qüestió 6

Responeu a les qüestions següents:

  1. Demostreu que si \(\boldsymbol{A}\) és una matriu quadrada que satisfà la igualtat \(\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}\), on \(\boldsymbol{I}\) és la matriu identitat, aleshores \(\boldsymbol{A}\) és invertible i \(\boldsymbol{A}^{-1}\) satisfà \( \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^2=\boldsymbol{I}\).

    Solució:

    [1 punt]
  2. Calculeu l'expressió general de les matrius de la forma \( \boldsymbol{A} = \left( \begin{array}{c} a&b\\c&2 \end{array}\right) \) amb \( b \ne 0 \) que satisfan la igualtat \(\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{I}\).

    Solució:

    [1 punt]