Juny de 2014 - Sèrie 3 - Qüestió 2

Considereu el punt \( A=\left( 1,2,3 \right) \).

 1. Calculeu el punt simètric del punt \(A\) respecte de la recta d'equació.

  \(r:\left( x,y,z \right)=\left( 3+\lambda,1,3-\lambda \right)\).

  Solució:

  [1 punt]
 2. Calculeu el punt simètric del punt \(A\) respecte del pla que té per equació

  \( \pi: x+y+z=3 \).

  Solució:

  [1 punt]