Juny de 2014 - Sèrie 3 - Qüestió 1

Considereu la matriu

\( \displaystyle \boldsymbol{M}=\left(\begin{array}{ccc} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{array}\right) \)

per a \(a\in\mathbb{R}\).

 1. Calculeu el rang de la matriu \(\boldsymbol{M}\) en funció dels valors del paràmetre \(a\).

  Solució:

  [1 punt]
 2. Discutiu i resoleu el sistema d'equacions lineals

  \( \displaystyle \boldsymbol{M} \cdot \left(\begin{array}{c}x\\y\\z\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}1\\1\\1\end{array}\right) \)

  segons els valors del paràmetre \(a\).

  Solució:

  [1 punt]