Juny de 2013 - Sèrie 4 - Qüestió 5

Donats els punts \( P = (1, 0, –1) \) i \( Q = (–1, 2, 3) \), trobeu un punt \(R\) de la recta \(\displaystyle r:\frac{x+3}{2}=\frac{y+4}{3}=\frac{z-3}{-1} \) que compleixi que el triangle de vèrtexs \(P\), \(Q\) i \(R\) és isòsceles, en què \(\overline{PQ}\) i \(\overline{QR}\) són els costats iguals del triangle.

Solució:   [1r mètode]   [2n mètode]   [Representació 3D]