Juny de 2013 - Sèrie 4 - Qüestió 4

Es vol construir un canal que tingui com a secció un trapezi isòsceles de manera que l'amplària superior del canal sigui el doble de l'amplària inferior i que els costats no paral·lels siguin de \(8\) metres. A la dreta teniu un esquema de la secció del canal.

 1. Trobeu el valor del segment \(L\) de la gràfica en funció de la variable \(x\) (amplària inferior del canal).

  [0,5 punts]

  Solució:

Error
 1. Sabem que l'àrea d'un trapezi és igual a l'altura multiplicada per la semisuma de les bases. Comproveu que, en aquest cas, l'àrea de la secció és donada per

  \( \displaystyle A(x)= \frac{3x\sqrt{256-x^2}}{4} \)

  [0,5 punts]

  Solució:

 2. Calculeu el valor de \(x\) perquè l'àrea de la secció del canal sigui màxima (no cal que comproveu que és realment un màxim).

  [1 punt]

  Solució:

Esquema: