Setembre de 2011 - Sèrie 2 - Qüestió 5

Considereu la recta \( \displaystyle r: \; \frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{-1}=z-a \) i el pla \( \pi: \; 2x+y-5z=5 \).

  1. Estudieu la posició relativa de la recta \( r \) i el pla \( \pi \) en funció del paràmetre \( a \).

    Solució:

  2. Quan \( a=3 \), calculeu la distància de la recta \( r \) al pla \( \pi \).

    Solució:

[1 punt per cada apartat]