Setembre de 2011 - Sèrie 2 - Qüestió 2

Donada la recta \( \left . \begin{array}{rcc} 2x-y+3z & = & 2 \\ x+z+1 & = & 0 \end{array} \right \rbrace \), calculeu l'equació general (és a dir, de la forma \( Ax + By + Cz +D= 0\) ) del pla perpendicular a la recta que passa pel punt \( P = (1, 0, –1) \).

Solució:

[2 punts]