Juny de 2000 - Sèrie 1 - Qüestió 1

Calculeu els valors de \(a\) tals que les tangents a la gràfica de la funció \(f(x) = ax^3 + 2x^2 + 3\) en els punts d'abscisses \(x=1\) i \(x=–1\) siguin perpendiculars entre si.

Solució:

[2 punts]