Juny de 2000 - Sèrie 1 - Problema 1

Un terreny té forma de triangle rectangle, els catets mesuren \( AB = 60 \; m \) i \( AC = 45 \; m \). En aquest terreny es pot construir una casa de planta rectangular com indica la part ombrejada de la figura següent:

Error

Voleu vendre aquest terreny i us paguen 5.000 pessetes per cada metre quadrat no edificable i 25.000 pessetes per cada metre quadrat edificable.

 1. Determineu la relació que hi ha entre l'amplada \( x \) i la profunditat \( y \) del rectangle que determina la part edificable.

  Solució:

 2. Determineu l'expressió que dóna el valor del terreny en funció de l'amplada \( x \) del rectangle edificable.

  Solució:

 3. Quines són les dimensions de la part edificable que ens permeten obtenir un valor màxim per a aquest terreny?

  Solució:

 4. Quin és aquest valor màxim?

  Solució:

[4 punts]