Producte vectorial de dos vectors

Producte vectorial de dos vectors

Donats dos vectors \(\vec{u}=\left(u_1,u_2,u_3\right)\) i \(\vec{v}=\left(v_1,v_2,v_3\right)\), s'anomena producte vectorial, i es simbolitza \(\vec{u}\times\vec{v}\), el vector obtingut de l'expressió:

\( \begin{align} \vec{u}\times\vec{v} &=\left|\begin{array}{ccc} \vec{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \vec{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \vec{e}_3 & u_3 & v_3 \end{array}\right| \\[10pt] &=\left(u_2v_3-u_3v_2\right)\vec{e}_1+\left(u_3v_1-u_1v_3\right)\vec{e}_2+\left(u_1v_2-u_2v_1\right)\vec{e}_3 \\[10pt] &=\left(u_2v_3-u_3v_2,\, u_3v_1-u_1v_3,\,u_1v_2-u_2v_1\right) \end{align} \)

Observacions:

Exercici 32

Donats els vectors \(\vec{u}=(5,1,3)\) i \(\vec{v}=(-2,0,1)\), calcula el vector \(\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}\) i comprova que és perpendicular a \(\vec{u}\) i \(\vec{v}\).

Solució:

Mòdul i sentit del producte vectorial

El mòdul del producte vectorial de dos vectors \(\vec{a}\) i \(\vec{b}\) es calcula amb l'expressió:

\(\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=\left|\vec{a}\right|\left|\vec{b}\right|\sin\alpha\)

on \(\alpha\) és el més petit dels dos angles \(\vec{a}\) i \(\vec{b}\).

El sentit és el d'avanç d'un tirabuixó que giri del vector \(\vec{a}\) al vector \(\vec{b}\) segons el menor angle possible. Aquesta direcció també es pot trobar amb la regla de la mà dreta.

Illustration of the right-hand rule for the cross product
Producte Vectorial según el angulo entre vectores

Exercici 33

Donats els vectors \(\vec{u}=(3,-2,1)\) i \(\vec{v}=(1,1,4)\),

a) calcula \(\vec{u}\times\vec{v}\) Solució:
b) i calcula el més petit dels dos angles que formen. Solució:

Exercici 34

Determina tots els vectors de mòdul \(15\) que són ortogonals als vectors \(\vec{a}=(-2,1,2)\) i \(\vec{b}=(2,1,-6)\).

Solució:

Propietats algebraiques del producte vectorial de dos vectors

Exercici 35

Calcula els següents productes vectorials:

\(\vec{e}_1\times\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_1\times\vec{e}_2=\) \(\vec{e}_1\times\vec{e}_3=\)
\(\vec{e}_2\times\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_2\times\vec{e}_2=\) \(\vec{e}_2\times\vec{e}_3=\)
\(\vec{e}_3\times\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_3\times\vec{e}_2=\) \(\vec{e}_3\times\vec{e}_3=\)

Solució:

Exercici 36

Donats els vectors \(\vec{a}=(5,-1,0)\), \(\vec{b}=(1,1,2)\) i \(\vec{c}=(4,0,-2)\), comprova si es verifica la propietat associativa.

\(\vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\times\vec{c}\)

Solució:

Exercici 37

Donats els vectors \(\vec{a}=(0,1,-2)\), \(\vec{b}=(-1,3,-1)\) i \(\vec{c}=(2,0,1)\), calcula l'expressió:

\(\vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right) + \vec{b}\times\left(\vec{c}\times\vec{a}\right) + \vec{c}\times\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\)

Solució:

Propietats geomètriques del producte vectorial de dos vectors

Àrea d'un paral·lelogram

El mòdul del producte vectorial de dos vectors es pot interpretar com l'àrea del paral·lelogram que té per costats els vectors \(\vec{a}\) i \(\vec{b}\).

\(A=\left|\vec{a}\right|\,h=\left|\vec{a}\right|\,\left|\vec{b}\right|\,\sin\alpha=\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|\)

Àrea d'un triangle

\(\displaystyle A=\frac{1}{2}\,\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=\frac{1}{2}\,\left|\vec{PQ}\times\vec{PR}\right|\)

Exercici 38

Els punts \(A(3,4,2)\), \(B(4,0,1)\) i \(C(5,6,5)\) són tres vèrtexs consecutius d'un paral·lelogram. Calcula la seva àrea.

Solució:

Exercici 39

Els punts \(A(0,1,2)\), \(B(4,0,1)\) i \(C(5,6,5)\) són els tres vèrtexs d'un triangle. Calcula la seva altura sobre el costat \(AB\).

Solució: