Producte escalar de dos vectors

Producte escalar de dos vectors

Donats dos vectors \(\vec{u}=\left(u_1,u_2,u_3\right)\) i \(\vec{v}=\left(v_1,v_2,v_3\right)\), s'anomena producte escalar d'aquests dos vectors al nombre real:

\(\vec{u} \cdot \vec{v} = \left|\vec{u}\right| \, \left|\vec{v}\right| \cos\alpha\)

on \(\left|\vec{u}\right|\) i \(\left|\vec{v}\right|\) són els mòduls dels dos vectors i \(\alpha\) l'angle que formen.

També es pot calcular el producte escalar a partir dels components en la base canònica:

\(\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3\)

Observacions:

Propietats algebraiques del producte escalar de dos vectors

Propietats geomètriques del producte escalar de dos vectors

Exercici 24

Calcula l'angle que forma el vector \(\vec{v}=(3,4,5)\) amb l'eix \(OZ\)

Solució:

Exercici 25

Calcula la projecció del vector \(\vec{v}=(3,-2,6)\) sobre la direcció determinada pel vector \(\vec{a}=(5,1,0)\)

Solució:

Exercici 26

Calcula la projecció del vector \(\vec{v}=(1,5,2)\) sobre la direcció determinada pel vector \(\vec{a}=(0,0,5)\)

Solució:

Exercici 27

Donats els següents vectors \(\vec{a}=(-1,2,-1)\), \(\vec{b}=(2,-1,-1)\), \(\vec{c}=(3,-3,2)\) i \(\vec{d}=(1,3,-1)\), esbrina quins són perpendiculars.

Solució:

Exercici 28

Calcula l'angle que formen els vectors \(\vec{v}=(3,3,1)\) i \(\vec{w}=(1,2,4)\).

Solució:

Exercici 29

Donats els vectors \(\vec{a}=(3,2,t)\) i \(\vec{b}=(6,4,4)\), troba el valor de \(t\) que fa que els vectors siguin:

a) paral·lels Solució:
b) perpendiculars Solució:

Exercici 30

Troba els components d'un vector \(\vec{u}\), sabent que el seu mòdul és \(9\) i que és ortogonal als vectors \(\vec{v}=(2,1,0)\) i \(\vec{w}=(1,0,4)\).

Solució:

Exercici 31

Calcula els següents productes escalars:

\(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2=\) \(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_3=\)
\(\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_2\cdot\vec{e}_2=\) \(\vec{e}_2\cdot\vec{e}_3=\)
\(\vec{e}_3\cdot\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_3\cdot\vec{e}_2=\) \(\vec{e}_3\cdot\vec{e}_3=\)

Solució: