Integral indefinida

Integral indefinida

El conjunt de totes les primitives d'una funció \(f(x)\) s'anomena integral indefinida de \(f(x)\) i es denota per:

\(\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x\)

Aquesta expressió es llegeix «integral de \(f\) respecte a \(x\)». El símbol \(\int\) és el signe d'integració, la funció \(f(x)\) és l'integrand o funció a integrar i l'expresió \(\mathrm{d}x\) indica respecte a quina variable s'integra la funció.

Amb aquesta definició si \(F(x)\) és una primitiva de \(f(x)\), aleshores:

\(\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C\)

Propietats de les integrals indefinides

La integració indefinida és el procés invers de la derivació. Per tant:

\(\displaystyle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[ \int f(x) \;\mathrm{d}x \right] = f(x) \)

\(\displaystyle \int \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} \;\mathrm{d}x = f(x)+C \)

A més la integració és una operació lineal. Això vol dir que:

Integrals immediates

La taula de les integrals immediates s'obté a partir de la taula de derivades de les funcions elementals.

\(\displaystyle \int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \,,\; (n \ne -1)\) \(\displaystyle \int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \ln \left\lvert x \right\rvert + C \)
\(\displaystyle \int \sin x \,\mathrm{d}x = - \cos x + C \) \(\displaystyle \int \cos x \,\mathrm{d}x = \sin x + C \)
\(\displaystyle \int \frac{1}{\cos^2 x} \,\mathrm{d}x = \tan x + C \) \(\displaystyle \int \left( 1+\tan^2 x \right) \,\mathrm{d}x = \tan x + C \)
\(\displaystyle \int \mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C \) \(\displaystyle \int a^x \,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + C \)
\(\displaystyle \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x = \left\lbrace\begin{array}{r} \arcsin x + C \\[6pt] -\arccos x + C \end{array}\right.\) \(\displaystyle \int \frac{1}{1+x^2} \,\mathrm{d}x = \arctan x + C \)

De vegades per trobar la integral indefinida d'una funció només caldrà escriure l'integrand com una combinació lineal d'aquestes funcions senzilles i fer les integrals per separat.

Exemple

La integral \(\displaystyle \int \left( 5x^3-\frac{3}{x} \right) \,\mathrm{d}x \) es pot calcular, escrivint-la primer com a combinació lineal d'integrals més senzilles

\( \displaystyle \int \left( 5x^3-\frac{3}{x} \right) \,\mathrm{d}x = 5\int x^3 \,\mathrm{d}x - 3\int \frac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \frac{5x^4}{4}-3\ln\left\lvert x \right\rvert + C \)

Exercici 5

Calcula les següents integrals indefinides:

a) \(\displaystyle \int \left( 3x^2+2x \right) \,\mathrm{d}x \) Solució:
b) \(\displaystyle \int 4\sin{x} \,\mathrm{d}x \) Solució:
c) \(\displaystyle \int \left( 2\mathrm{e}^{x}+5\cos{x}\right) \,\mathrm{d}x \) Solució:
d) \(\displaystyle \int \left( \frac{2}{x}+\frac{3}{x^3} \right) \,\mathrm{d}x \) Solució:
e) \(\displaystyle \int \frac{x^2-5x+3}{x} \,\mathrm{d}x \) Solució:
f) \(\displaystyle \int \frac{mx^5}{nx^3} \,\mathrm{d}x \) Solució:
g) \(\displaystyle \int \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3}} \,\mathrm{d}x \) Solució:

Exercici 6

Calcula la derivada de les següents funcions:

a) \(\displaystyle f(x)=\int x\,\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x)=\int \sin^4 x \,\mathrm{d}x \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x)=\int \frac{x}{x+1} \,\mathrm{d}x \) Solució: