Posició relativa d'una recta i un pla

Posició relativa d'una recta i un pla

A l'espai una recta respecte a un pla pot ser secant, paral·lela o estar continguda al pla.

Posició relativa d'un pla i una recta expressada com a intersecció de dos plans

Siguin una recta \(r\), expressada com a intersecció de dos plans:

\(r:\;\left\lbrace\begin{array}{l}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\[6pt] A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{array}\right.\)

I sigui \(\pi\) un pla d'equació general:

\( \pi:\;A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0 \)

Per determinar quina és la seva posició relativa cal estudiar la compatibilitat del sistema format per les tres equacions. Les matrius \(M\) i \(M'\) són com a mínim de rang 2 degut a que les dues equacions que determinen la recta així ho exigeixen. Aleshores poden donar-se els següents casos:

Exercici 27

Estudia la posició relativa de la recta:

\(\displaystyle r:\;\left\lbrace\begin{array}{l}3x+3y+2z-6=0 \\[6pt]3x+2y+3z-1=0\end{array}\right.\)

respecte al pla \(\pi:\;x+y+z=0\).

Solució:

Exercici 28

Estudia la posició relativa de la recta:

\(\displaystyle r:\;\left\lbrace\begin{array}{l}2x+y-3z-6=0 \\[6pt]3x-y-2z-6=0\end{array}\right.\)

respecte al pla \(\pi:\;x-2y+z-4=0\).

Solució:

Posició relativa d'un pla i una recta definida a partir d'un punt i un vector director

Siguin una recta \(r\), definida a partir d'un punt \(P\) i un vector director \(\vec{v}\), i sigui un pla \(\pi\) de vector normal \(\vec{n}\). Aleshores:

Exercici 29

Estudia la posició relativa de la recta:

\(\displaystyle r:\;\frac{x-3}{4}=\frac{y+1}{6}=\frac{z-1}{2}\)

respecte al pla \(\pi:\;x-y+z-3=0\).

Solució:

Exercici 30

Estudia la posició relativa de la recta:

\(\displaystyle r:\;(x,y,z)=(3,1,0)+\lambda(1,2,5) \)

respecte al pla \(\pi:\;x+2y-z-5=0\).

Solució:

Posició relativa d'un pla i una recta expressada amb equacions paramètriques

De vegades la recta pot estar expressada mitjançant equacions paramètriques:

\(r:\;\left\lbrace\begin{array}{l} x=x_P+\lambda v_x \\[6pt] y=y_P+\lambda v_y \\[6pt] z=z_P+\lambda v_z \end{array}\right.\)

En aquest cas, trobar la intersecció de la recta \(r\) amb el pla \(\pi\), d'equació \(Ax+By+Cz+D=0\), és equivalent a resoldre el sistema de quatre equacions amb quatre incógnites:

\(\left.\begin{array}{l} x=x_P+\lambda v_x \\[6pt] y=y_P+\lambda v_y \\[6pt] z=z_P+\lambda v_z \\[6pt] Ax+By+Cz+D=0 \end{array}\right\rbrace\)

Aquest sistema es resol fàcilment substituint \(x\), \(y\) i \(z\) a l'equació del pla per les seves expressions a les equacions de la recta:

\( A\left( x_P+\lambda v_x \right)+B\left( y_P+\lambda v_y \right)+C\left( z_P+\lambda v_z \right)+D=0 \)

En aquesta equació la incògnita és \(\lambda\). En resoldre-la poden passar tres casos:

Exercici 31

Estudia la posició relativa de la recta:

\(r:\;\left\lbrace\begin{array}{l} x=2+\lambda \\[6pt] y=-1+3\lambda \\[6pt] z=3-\lambda \end{array}\right.\)

respecte al pla \(\pi:\;x-2y+4z-4=0\).

Solució: