Posició relativa de tres plans

Posició relativa de tres plans donades les seves equacions generals

Siguin tres plans donats per les seves equacions generals:

\(\begin{array}{l}\pi_1:\;A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\[6pt] \pi_2:\;A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \\[6pt] \pi_3:\;A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0 \end{array}\)

Per determinar quina és la seva posició relativa cal estudiar la compatibilitat del sistema format per les tres equacions. Aleshores poden donar-se els següents casos:

Exercici 23

Estudia la posició relativa dels tres plans:

\( \displaystyle \begin{array}{l} \pi_1:\,x+y-z+3=0 \\[6pt] \pi_2:\,-4x+y+4z-7=0 \\[6pt] \pi_3:\,-2x+3y+2z-2=0 \end{array} \)

Solució:

Exercici 24

Estudia la posició relativa dels tres plans:

\( \displaystyle \begin{array}{l} \pi_1:\,2x-3y+4z-1=0 \\[6pt] \pi_2:\,x-y-z+1=0 \\[6pt] \pi_3:\,-x+2y-z+2=0 \end{array} \)

Solució:

Exercici 25

Estudia la posició relativa dels tres plans:

\( \displaystyle \begin{array}{l} \pi_1:\,2x-y+2z+1=0 \\[6pt] \pi_2:\,-4x+2y-4z-2=0 \\[6pt] \pi_3:\,6x-3y+6z+1=0 \end{array} \)

Solució:

Exercici 26

Estudia la posició relativa dels tres plans:

\( \displaystyle \begin{array}{l} \pi_1:\,2x+3y+z-1=0 \\[6pt] \pi_2:\,x-y+z+2=0 \\[6pt] \pi_3:\,2x-2y+2z+4=0 \end{array} \)

Solució: