Posició relativa de dos plans

Posició relativa de dos plans

Dos plans a l'espai poden ser paral·lels o secants. També es fa servir l'expressió plans coincidents per referir-se a equacions que representen el mateix pla.

Posició relativa de dos plans donades les seves equacions generals

Siguin dos plans donats per les seves equacions generals:

\(\begin{array}{l}\pi_1:\;A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\[6pt]\pi_2:\;A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{array}\)

Exercici 21

Considera els plans d'equacions:

\( \displaystyle \begin{array}{l} \pi_1:\,kx+3y+8z=5 \\[6pt] \pi_2:\,-x-6y-4z=10 \end{array} \)

Raona si poden ser paral·lels per a algun valor de \(k\).

Solució:

Exercici 22

Determina \(a\) i \(b\) per tal que els dos plans siguin paral·lels:

\( \displaystyle \begin{array}{l} \pi_1:\, ax+12y-8z+20 = 0 \\[6pt] \pi_2:\,10x- 9y+6z+ b = 0 \end{array} \)

Solució: