Distància entre rectes i plans

Distància entre dos plans

Per calcular la distància entre dos plans \(\pi_1\) i \(\pi_2\) qualssevol, s'ha de prendre en compte la seva posició relativa:

Exercici 47

Calcula la distància entre els plans

\(\pi_1: 4x-3y+6z-12=0 \\[6pt] \pi_2: (x,y,z)=(3,0,2)+\lambda(0,4,2)+\mu(3,4,0) \)

Analitza'n prèviament la posició relativa.

Solució:

Exercici 48

La distància entre els plans \(\pi_1: 3x+4y-12z+8=0\) i \(\pi_2: 3x+4y-12z+D=0\) és igual a \(5\mathsf{\,u}\). Calcula el valor de \(D\).

Solució:

Si els plans paral·lels estan expressats de la següent manera

\( \pi_1:Ax+By+Cz+D_1=0 \\ \pi_2:Ax+By+Cz+D_2=0 \)

aleshores també es pot calcular la distància entre els dos plans paral·lels amb la fórmula:

\( \text{d}(\pi_1,\pi_2)=\dfrac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} \)

Exercici 49

Troba la distancia entre els plans paral·lels:

\(\pi_1:3x+4y+12z+10=0 \\[8pt] \pi_2:3x+4y+12z-16=0\)

Solució:

Distància entre una recta i un pla

Per calcular la distància entre una recta \(r\) i una pla \(\pi\) qualssevol, s'ha de prendre en compte la seva posició relativa:

Exercici 50

Comprova que la recta

\(r: (x,y,z)=(1,2,-1)+\lambda(-3,2,0)\)

és paral·lela al pla \(\pi: 2x+3y+2z-6=0\). Troba després la distància entre la recta \(r\) i el pla \(\pi\).

Solució:

Distància entre dues rectes

Per calcular la distància entre dues rectes \(r\) i \(s\) qualssevol, s'ha de prendre en compte la seva posició relativa:

Exercici 51

Troba la distància entre les rectes

\( \begin{array}{l} r:\dfrac{x+8}{2}=\dfrac{y-10}{3}=z-6 \\[6pt] s:\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{4} \end{array} \)

Solució: