Monotonia, curvatura, punts estacionaris i punts d'inflexió

Exercici 1

Donada la funció \(f(x)=x^3-3x^2+5\),

 1. troba els intervals de creixement i de decreixement

  Solució:
 2. i troba els intervals de concavitat i de convexitat.

  Solució:

Exercici 2

Donada la funció \(\displaystyle f(x)=\frac{x^2}{x-1}\),

 1. troba els intervals de creixement i de decreixement

  Solució:
 2. i troba els intervals de concavitat i de convexitat.

  Solució: