Derivada d'una funció en un punt

Exercici 1

Sigui la funció \( f(x)=x^3-2x^2+x\). Fent servir la definició de derivada en un punt calcula \(f'(2)\).

Solució:

Exercici 2

Sigui la funció \( f(x)=\sqrt{x} \). Fent servir la definició de derivada en un punt calcula \(f'(4)\).

Solució:

Exercici 3

Sigui la funció \( \displaystyle f(x)=\frac{1}{x} \). Fent servir la definició de derivada en un punt calcula \(f'(2)\).

Solució:

Exercici 4

Sigui la funció \( f(x)=x^5 \). Fent servir la definició de derivada en un punt calcula \(f'(-2)\).

Solució:

Exercici 5

Sigui la funció \( f(x)=\sqrt{x}+x \). Fent servir la definició de derivada en un punt calcula \(f'(9)\).

Solució:

Exercici 6

Sigui la funció \( f(x)=x^2+3x-2 \). Fent servir la definició de derivada en un punt calcula \(f'(-3)\), \(f'(0)\) i \(f'(2)\).

Solució: