Càlcul de funcions derivades I

Derivada de la funció constant \(\boldsymbol{f(x)=k}\), amb \(\boldsymbol{k\in\mathbb{R}}\)

Sigui la funció \(f(x)=k\), amb \(k \in \mathbb{R}\). La seva derivada és:

\( \begin{align} f'(x) &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{k-k}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{0}{h}} \\[6pt] &= 0 \\ \end{align} \)

\( \bbox[15px,border:1px solid]{f(x)=k \quad\Rightarrow\quad f'(x)= 0} \)

La representació gràfica d'una funció constant és una línia recta horitzontal. Per això la seva derivada és igual a \(0\) en tots els punts.

Derivada de la funció potencial \(\boldsymbol{f(x)=x^n}\), amb \(\boldsymbol{n\in\mathbb{N}}\)

El cas més senzill és la funció \(f(x)=x\), amb \(n=1\). La seva derivada és:

\( \begin{align} f'(x) &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\cancel{x}+h - \cancel{x}}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\cancel{h}}{\cancel{h}}} \\[6pt] &= 1 \\[6pt] \end{align} \)

\( \bbox[15px,border:1px solid]{f(x)=x \quad\Rightarrow\quad f'(x)= 1} \)

La representació gràfica de la funció \(f(x)=x\) és una línia recta de pendent 1. Per això la seva derivada és igual a \(1\) en tots els punts.

En el cas \(n=2\) la funció és \(f(x)=x^2\) i la derivada:

\( \begin{align} f'(x) &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{(x+h)^2-x^2}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\cancel{x^2}+2xh+h^2 - \cancel{x^2}}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\cancel{h}(2x+h)}{\cancel{h}}} \\[6pt] &= 2x \\[6pt] \end{align} \)

\( \bbox[15px,border:1px solid]{f(x)=x^2 \quad\Rightarrow\quad f'(x)= 2x} \)

En el cas \(n=3\) la funció és \(f(x)=x^3\) i la derivada:

\( \begin{align} f'(x) &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{(x+h)^3-x^3}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\cancel{x^3}+3x^2h+3xh^2+h^3 - \cancel{x^3}}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\cancel{h}(3x^2+3xh+h^3)}{\cancel{h}}} \\[6pt] &= 3x^2 \\[6pt] \end{align} \)

\( \bbox[15px,border:1px solid]{f(x)=x^3 \quad\Rightarrow\quad f'(x)= 3x^2} \)

Per demostrar el cas general, amb qualsevol valor de \(n\in\mathbb{N}\), es fa servir el binomi de Newton i els coeficients binomials.

\( \begin{align} f'(x) &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{f(x+h)-f(x)}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\left( x+h \right) ^n - x^n }{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\displaystyle{\binom{n}{0}x^n+\binom{n}{1}x^{n-1}h+\binom{n}{2}x^{n-2}h^2+ \ ... \ +\binom{n}{n}h^n - x^n}}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\displaystyle{\cancel{x^n}+nx^{n-1}h+\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2+ \ ... \ +h^n - \cancel{x^n}}}{h}} \\[6pt] &= \displaystyle\lim_{h \to{0}}{\frac{\displaystyle{\cancel{h} \left( nx^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h+ O(h^{2}) \right)}}{\cancel{h}}} \\[6pt] &= nx^{n-1} \\[6pt] \end{align} \)

\( \bbox[15px,border:1px solid]{f(x)=x^n \quad\Rightarrow\quad f'(x)= n \cdot x^{n-1} \quad ,\forall n \in \mathbb{N} } \)

Exercici 12

Calcula la derivada de les següents funcions:

a) \(f(x)=x^6\) Solució:
b) \(f(x)=x^{10}\) Solució:
c) \(f(x)=3^7\) Solució:

Exercici 13

Fent servir la definició calcula la derivada de les següents funcions:

 1. \(f(x)=\sqrt{x}\)

  Solució:
 2. \(f(x)=\displaystyle\frac{1}{x}\)

  Solució:
 3. \(f(x)=\displaystyle\frac{1}{x^2}\)

  Solució:

Exercici 14

Les funcions de l'exercici anterior es poden escriure com a funcions potencials \(f(x)=x^k\) amb un exponent no natural. Comprova si amb la regla de derivació de les funcions potencials arribem al mateix resultat.

 1. \(f(x)=\sqrt{x}\)

  Solució:
 2. \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x}\)

  Solució:
 3. \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x^2}\)

  Solució:

Exercici 15

En quins punts són decreixents les funcions de l'exercici anterior

 1. \(f(x)=\sqrt{x}\)

  Solució:
 2. \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x}\)

  Solució:
 3. \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x^2}\)

  Solució:

Exercici 16

Calcula la derivada de les següents funcions:

a) \(\displaystyle f(x)=\sqrt[3]{x^4}\) Solució:
b) \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{x^4}\) Solució:
c) \(\displaystyle f(x)=\frac{1}{\sqrt[5]{x^2}}\) Solució: