Derivades successives

Derivades successives

A partir d'una funció \(f(x)\) i fent servir el procés de derivació s'obté una altra funció \(f'(x)\) que pot ser derivada al seu torn. Aquesta nova funció s'anomena segona derivada de \(f(x)\) i es denota com a \(f''(x)\).

Anàlogament es poden calcular la tercera derivada \(f'''(x)\), la quarta \(f^{(4)}(x)\), la cinquena \(f^{(5)}(x)\), i així successivament.

Exemple

Donada la funció \(f(x)=2x^4+3x^3+6x^2+1\). La seva primera derivada és:

\(f'(x)=8x^3+9x^2+12x\)

La segona és:

\(f''(x)=24x^2+18x+12\)

La tercera i la quarta derivada són:

\(f'''(x)=48x+18\)

\(f^{(4)}(x)=48\)

I en aquest exemple les derivades successives a partir de la cinquena són:

\(f^{(n)}(x)=0 ,\quad\forall\,n \ge 5\)

Exercici 33

Calcula la segona derivada de les següents funcions:

a) \(\displaystyle f(x) = x^5 \) Solució:
b) \(\displaystyle f(x) = \frac{1}{x^3} \) Solució:
c) \(\displaystyle f(x) = \sqrt[3]{x^2} \) Solució:

Exercici 34

Donada la funció \(\displaystyle f(x) = \frac{x^2}{x+2} \), calcula:

a) \(f'(x)\) Solució:
b) \(f''(x)\) Solució:
c) \(f'''(x)\) Solució:
d) \(f^{(4)}(x)\) Solució:

Exercici 35

Donada la funció \(\displaystyle f(x) = \sin x \), calcula \(f^{(25)}(x)\) i \(f^{(52)}(x)\).

Solució:

Exercici 36

Donada la funció \(\displaystyle f(x) = 5^x \), dedueix una expressió general de la derivada enèsima \(f^{(n)}(x)\).

Solució: