Exercicis V. Equacions de rectes en el pla

Exercici 1

Escriu les diferents equacions de la recta que passa pel punt \( P\left(2,–6\right) \) i té com a vector director el vector \(\vec{v}=(2, 3)\). Indica’n el pendent i l’abscissa i l’ordenada a l’origen.

Solució:

Exercici 2

Troba una equació general de la recta que té per equació contínua:

\(\displaystyle\frac{x-2}{5}=\frac{y+1}{3}\)

Solució:

Exercici 3

Escriu l’equació explícita i una equació contínua de la recta que té per equació general o implícita

\(\displaystyle 4x-3y+6=0\)

Solució:

Exercici 4

Escriu l’equació canònica de la recta que té per equació general o implícita

\(\displaystyle 3x-5y-15=0\)

Solució: