Exercicis de vectors i rectes III

Exercici 1

Donats els vectors \(\vec{u}=(-2,k)\) i \(\vec{v}=(5,-3)\), calcula el valor de \(k\) perquè \(\vec{u}\cdot\vec{v}=-6\).

Solució:

Exercici 2

Calcula la projecció del vector \(\vec{r}=(2,-5)\) sobre el vector \(\vec{s}=(5,1)\) i la projecció de \(\vec{s}\) sobre \(\vec{r}\).

Solució:

Exercici 3

Troba els angles del triangle de vèrtexs \(A(6,0)\), \(B(3,5)\) i \(C(-1,-1)\).

Solució:

Exercici 4

Classifica els següents triangles segons els seus costats i els seus angles.

 1. Triangle de vèrtexs \(A(-2,-2)\), \(B(3,3)\) i \(C(5,-3)\).

  Solució:

 2. Triangle de vèrtexs \(A(3,2)\), \(B(5,8)\) i \(C(6,1)\).

  Solució:

 3. Triangle de vèrtexs \(A(5,1)\), \(B(1,4)\) i \(C(8,5)\).

  Solució:

Exercici 5

Donats els vectors \(\vec{u}=(5,1)\) i \(\vec{v}=(2,k)\), calcula el valor de \(k\) perquè els vectors \(\vec{u}\) i \(\vec{v}\) siguin:

 1. Perpendiculars.

  Solució:

 2. Paral·lels.

  Solució:

 3. Formin un angle de \(45^{\circ}\).

  Solució: