Posició relativa de dues rectes en el pla

Dues rectes diferents en el pla poden ser paral·leles o tallar-se en un punt. Quan s'estudia la posició relativa de dues rectes a partir de les seves equacions s'ha tenir en compte que dues equacions diferents poden correspondre a la mateixa recta. Per tant les possibilitats són tres:

Dues rectes amb la mateixa direcció, paral·leles o coincidents, tenen els seus vectors directors paral·lels. Per tant els seus vectors normals també són paral·lels i els seus pendents són iguals.

\( r \parallel s \quad\Leftrightarrow\quad \vec{v_r} \parallel \vec{v_s} \quad\Leftrightarrow\quad \vec{n_r} \parallel \vec{n_s} \quad\Leftrightarrow\quad \dfrac{A_r}{A_s}=\dfrac{B_r}{B_s} \quad\Leftrightarrow\quad m_r=m_s \)

En el cas de dues rectes secants el punt de tall es troba resolent el sistema format per les dues equacions de les rectes.

Posició relativa de dues rectes en forma general

Siguin les dues rectes expressades en forma general:

\( r:\;A_{r}x+B_{r}y+C_{r}=0 \\[10pt] s:\;A_{s}x+B_{s}y+C_{s}=0 \)

Es pot deduir la seva posició relativa cercant proporcionalitats entre els seus coeficients.

\( \begin{array}{} \dfrac{A_r}{A_s} \ne \dfrac{B_r}{B_s} & \Leftrightarrow & r \nparallel s & \mathsf{rectes\;secants} \\[8pt] \dfrac{A_r}{A_s} = \dfrac{B_r}{B_s}\ne \dfrac{C_r}{C_s} & \Leftrightarrow & r \parallel s & \mathsf{rectes\;paral·leles} \\[8pt] \dfrac{A_r}{A_s} = \dfrac{B_r}{B_s} = \dfrac{C_r}{C_s} & \Leftrightarrow & r=s & \mathsf{rectes\;coincidents} \\[8pt] \end{array} \)

Exemple

Determina l’equació de la recta \(r\) que passa pel punt \(P(–3,1)\) i és paral·lela a la recta \(s:\;5x - 3y + 6 = 0\).

Resolució:

Primer comprovem que el punt \(P\) no pertany a la recta \(s\).

\(5\cdot(-3) - 3\cdot1 + 6 \ne 0 \quad\Rightarrow\quad P \notin s\)

La recta \(r\) ha de ser paral·lela a \(s\). Per tant la seva equació general és del tipus \(5x-3y+C=0\). Per determinar el valor de \(C\) imposem que el punt \(P\) pertanyi a la recta \(r\).

\(5\cdot(-3) - 3\cdot1 + C = 0 \quad\Rightarrow\quad C=18 \)

Per tant l'equació de la recta \(r\) és:

\( r:\;5x-3y+18=0 \)

Posició relativa de dues rectes en forma explícita

Siguin les dues rectes expressades en forma explícita:

\( r:\;y=m_rx+n_r \\[10pt] s:\;y=m_sx+n_s \)

Es pot deduir la seva posició relativa comparant els seus coeficients.

\( \begin{array}{} m_r \ne m_s & \Leftrightarrow & r\nparallel s & \mathsf{rectes\;secants} \\[8pt] m_r = m_s \;\land\; n_r \ne n_s & \Leftrightarrow & r\parallel s & \mathsf{rectes\;paral·leles} \\[8pt] m_r = m_s \;\land\; n_r=n_s & \Leftrightarrow & r=s & \mathsf{rectes\;coincidents} \\[8pt] \end{array} \)

Exemple

Determina l’equació de la recta \(r\) que passa pel punt \(P(–1,-1)\) i és paral·lela a la recta \(s:\;y=2x-4\).

Resolució:

Primer comprovem que el punt \(P\) no pertany a la recta \(s\).

\(-1 \ne 2\cdot(-1)-4 \quad\Rightarrow\quad P \notin s\)

La recta \(r\) ha de ser paral·lela a \(s\). Per tant la seva equació explícita és del tipus \(y=2x+n\). Per determinar el valor de \(n\) imposem que el punt \(P\) pertanyi a la recta \(r\).

\(-1 = 2\cdot(-1)+n \quad\Rightarrow\quad n=1 \)

Per tant l'equació de la recta \(r\) és:

\( r:\;y=2x+1 \)

Exercici 18

Determina la posicio relativa de les rectes següents:

\( r:\;\dfrac{x-5}{4}=\dfrac{y+2}{6} \\[10pt] s:\;\dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{3}=1 \)

Solució:

Exercici 19

Determina la posicio relativa dels parells de rectes següents. En cas que siguin incidents, troba'n el punt on es tallen.

a) \( r:\;y=\dfrac{x}{2}+3 \\[10pt] s:\;x-3=\dfrac{y+2}{2} \)

Solució:

b) \( r:\;x-3y+3=0 \\[10pt] s:\;-2x+6y-6=0 \)

Solució:

c) \( r:\;3x-3y+7=0 \\[10pt] s:\;x-y-3=0 \)

Solució:

d) \( r:\;(x,y)=(1,2)+k\cdot(2,-3) \\[10pt] s:\;3x+2y-6=0 \)

Solució:

Exercici 20

Troba l’equació de la recta que passa pel punt de tall de les rectes \(r:\;2x+3y-14=0\), \(s:\;x-2y+7=0\), i és paral·lela a a la recta \(t:\;5x+4y-2=0\).

Solució:

Exercici 21

Determina el punt d'intersecció de les rectes:

\( r:\;(x,y)=(2,5)+k\cdot(1,-3) \\[8pt] s:\;\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-3}{-2} \)

Solució: