Producte escalar

Producte escalar de dos vectors

Donats dos vectors \(\vec{u}=\left(u_1,u_2\right)\) i \(\vec{v}=\left(v_1,v_2\right)\), s'anomena producte escalar d'aquests dos vectors al nombre real:

\(\vec{u} \cdot \vec{v} = \left|\vec{u}\right| \, \left|\vec{v}\right| \cos\alpha\)

on \(\left|\vec{u}\right|\) i \(\left|\vec{v}\right|\) són els mòduls dels dos vectors i \(\alpha\) l'angle que formen.

També es pot calcular el producte escalar a partir dels components en la base canònica:

\( \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1+u_2v_2 \)

Observacions:

Exercici 27

Calcula els següents productes escalars:

\(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2=\)
\(\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1=\) \(\vec{e}_2\cdot\vec{e}_2=\)

Solució:

Exercici 28

Calcula el producte escalar dels vectors \(\vec{v}=(3,-2)\) i \(\vec{w}=(1,4)\).

Solució:

Propietats algebraiques del producte escalar de dos vectors

Propietats geomètriques del producte escalar de dos vectors

Exercici 29

Calcula l'angle que forma el vector \(\vec{v}=(5,1)\) amb l'eix \(OY\)

Solució:

Exercici 30

Calcula la projecció del vector \(\vec{b}=(6,-1)\) sobre la direcció determinada pel vector \(\vec{a}=(5,5)\)

Solució:

Exercici 31

Calcula la projecció del vector \(\vec{b}=(8,3)\) sobre la direcció determinada pel vector \(\vec{a}=(0,4)\)

Solució:

Exercici 32

Donats els següents vectors \(\vec{a}=(5,3)\), \(\vec{b}=(1,-2)\), \(\vec{c}=(6,-10)\) i \(\vec{d}=(1,2)\), esbrina quins són perpendiculars.

Solució:

Exercici 33

Calcula l'angle que formen els vectors \(\vec{p}=(-1,-2)\) i \(\vec{q}=(6,2)\).

Solució:

Exercici 34

Donats els vectors \(\vec{a}=(12,t)\) i \(\vec{b}=(5,4)\), troba el valor de \(t\) que fa que els vectors siguin:

a) paral·lels Solució:
b) perpendiculars Solució: