Suma i resta de polinomis

Suma de polinomis

La suma de dos polinomis és un altre polinomi que es troba sumant els termes del mateix grau dels dos polinomis. El grau de la suma és com a màxim el major dels graus dels dos sumands.

Exemples:

 1. Siguin els polinomis \(A(x)=x^4+3x^2-2x+5\) i \(B(x)=2x^3+x^2+7x-8\), aleshores:

  \( \begin{align} A(x)+B(x) &= x^4+3x^2-2x+5+2x^3+x^2+7x-8 \\ &= x^4+2x^3+4x^2+5x-3 \end{align} \)

  En aquest cas els graus dels polinomis són:

  \( \text{gr}A(x)=4 \\ \text{gr}B(x)=3 \\ \text{gr}\Big(A(x)+B(x)\Big)=4 \)

 2. Siguin els polinomis \(C(x)=x^3-2x^2+x+1\) i \(D(x)=-x^3+2x^2+3x+4\), aleshores:

  \( \begin{align} C(x)+D(x) &= x^3-2x^2+x+1-x^3+2x^2+3x+4 \\ &= 4x+5 \end{align} \)

  En aquest cas els graus dels polinomis són:

  \( \text{gr}C(x)=3 \\ \text{gr}D(x)=3 \\ \text{gr}\Big(C(x)+D(x)\Big)=1 \)

Els polinomis es poden col·locar un a dalt de l'altre de manera que els termes del mateix grau siguin a la mateixa columna i deixant llocs buits si falta algun terme.

Exemple:

Siguin els polinomis \(P(x)=2x^4-5x^3+2x^2+3\) i \(Q(x)=-x^3+3x-8\), aleshores:

\( \begin{array}{rcrrrrr} P(x) &= &2x^4 &-5x^3 &+2x^2 & &+3 \\ Q(x) &= & & -x^3 & &+3x &-8 \\\hline P(x)+Q(x) &= &2x^4 &-6x^3 &+2x^2 &+3x &-5 \end{array} \)

Propietats de la suma de polinomis

La suma de polinomis compleix les següents propietats:

Resta de dos polinomis

Restar dos polinomis és equivalent a sumar el minuend i l'oposat del subtrahend.

\(A(x)-B(x)=A(x)+\Big[-B(x)\Big]\)

Exemple:

Siguin els polinomis \(A(x)=x^4-3x^3+x^2-5\) i \(B(x)=x^3-2x^2-4x+2\). Si volem calcular \(A(x)-B(x)\), el que farem és:

\( \begin{array}{rcrrrrr} A(x) &= & x^4 &-3x^3 & +x^2 & &-5 \\ -B(x) &= & & -x^3 &+2x^2 &+4x &-2 \\\hline A(x)-B(x) &= & x^4 &-4x^3 &+3x^2 &+4x &-7 \end{array} \)

Exercici 4:

Siguin els polinomis:

\( \begin{align} A(x)&=2x^4-x^3+7x-1\\ B(x)&=x^3+6x^2-2x+4\\ C(x)&=3x^3-3x^2+3 \end{align} \)

Calcula \(A(x)-B(x)+C(x)\).

Solució: