Càlcul de límits (I)

Operacions amb límits finits

Sigui una funció \(f(x)\) amb límit definit en el punt \(x=a\), i siguin \(k\) un nombre real i \(n\) un nombre natural. Si \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a}f(x)=L\), aleshores:

Siguin dues funcions \(f(x)\) i \(g(x)\) amb límit definit en el punt \(x=a\). Si \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a}f(x)=L\) i \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a}g(x)=M\), aleshores:

Totes aquestes propietats són vàlides també si la variable \(x\) en comptes de tendir a un nombre real \(a\) tendeix a \(+\infty\) o a \(-\infty\).

Operacions amb límits infinits

De vegades s'han de fer operacions amb límits en què intervé l'infinit, ja sigui com a operand o com a resultat de la operació. A continuació s'enumeren els casos, representats de manera simbòlica, que tenen una solució determinada de manera inmediata.

Suma amb infinits:

\(k + \infty = +\infty\)
\(k - \infty = -\infty\)
\(+\infty + \infty = +\infty\)
\(-\infty - \infty = -\infty\)

Producte per infinits:

\(k · \infty = \infty\) \((\)Si \(k \ne 0)\) El signe es dedueix de la regla dels signes.
\(\infty · \infty = \infty\) El signe es dedueix de la regla dels signes.

Quocient amb un infinit:

\(\displaystyle \frac{k}{\infty} = 0 \)
\(\displaystyle \frac{\infty}{k} = \infty \) El signe es dedueix de la regla dels signes.

Divisió entre zero:

\(\displaystyle \frac{k}{0} = \infty \) \((\)Si \(k \ne 0)\) El signe es dedueix de la regla dels signes.

Potències amb infinits:

\( k^{+\infty} = \left\lbrace\begin{array}{ccl} +\infty &\text{si} & x \gt 1 \\[1.5em] 0 &\text{si} & 0 \le k \lt 1 \end{array}\right. \)
\( k^{-\infty} = \left\lbrace\begin{array}{ccl} 0 &\text{si} & k \gt 1 \\[1.5em] +\infty &\text{si} & 0 \le k \lt 1 \end{array}\right. \)
\( \left(+\infty\right)^k = \left\lbrace\begin{array}{ccl} +\infty &\text{si} & k \gt 0 \\[1.5em] 0 &\text{si} & k \lt 0 \end{array}\right. \)
\(\left(+\infty\right)^{+\infty}=+\infty \)
\(\left(+\infty\right)^{-\infty}=0 \)
\(\sqrt[n]{+\infty}=+\infty \)
\(\sqrt[n]{-\infty}=-\infty \) \((\)Si \(n\) és senar\()\)

Indeterminacions

Hi ha casos que no estan enumerats als dos apartats anteriors. Es coneixen com a indeterminacions, tot i que molts es podran calcular. La indeterminació es refereix a què no es podran determinar inmediatament.

Exemples de indeterminacions:

\(+\infty-\infty\)
\(\infty·0\)\(\displaystyle\frac{\infty}{\infty}\)\(\displaystyle\frac{0}{0}\)
\(1^{+\infty}\)\(1^{-\infty}\)\(\left(+\infty\right)^0\)

Propietats de les operacions amb funcions contínues

Siguin dues funcions \(f(x)\) i \(g(x)\) contínues en el punt \(x=a\), aleshores:

A més, si la funció \(f(x)\) és contínua en el punt \(a\) i \(g(x)\) és contínua en el punt \(f(a)\)

\(\displaystyle\lim_{x\rightarrow a}{g\left[f(x)\right]}=g\left(\lim_{x\rightarrow a}f(x)\right)\)

Comparació d'infinits

Es diu que \(f(x)\) té un infinit en \(a\) (o en \(\pm\infty\)) si \(\displaystyle\lim_{x\rightarrow a}{f(x)}=\infty\). Uns exemples concrets són els que s'anomenen infinits fonamentals que són els següents:

Infinit logarítmic: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} {\log_a{x}} = +\infty \) \( ( a \gt 1 ) \)
Infinit potencial: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} {x^b} = +\infty \) \( ( b \gt 1 ) \)
Infinit exponencial: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} {c^x} = +\infty \) \( ( c \gt 1 ) \)
Infinit potencial-exponencial: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow +\infty} {x^{dx}} = +\infty \) \( ( d \gt 1 ) \)

Els infinits es poden comparar. Si dues funcions \(f(x)\) i \(g(x)\) tenen un infinit en \(a\) (o en \(\pm\infty\)) aleshores es diu que:

Els dos infinits \(f(x)\) i \(g(x)\) són equivalents si: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a} {\frac{f(x)}{g(x)}} = 1 \)
Els dos infinits \(f(x)\) i \(g(x)\) tenen el mateix ordre si: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a} {\frac{f(x)}{g(x)}} = k \ne 0 \)
L'infinit de \(f(x)\) és de major ordre que el de \(g(x)\) si: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a} {\frac{f(x)}{g(x)}} = \infty \)
L'infinit de \(f(x)\) és de menor ordre que el de \(g(x)\) si: \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a} {\frac{f(x)}{g(x)}} = 0 \)
Els dos infinits \(f(x)\) i \(g(x)\) no són comparables si: \(\displaystyle \nexists \lim_{x\rightarrow a} {\frac{f(x)}{g(x)}} \)

Comparació d'infinits fonamentals

A més tenim la següent propietat:

La suma de dos infinits de diferent ordre equival al infinit de major ordre.