La equació de la circumferència

La circumferència com a lloc geomètric

Una circumferència és el lloc geomètric dels punts \((x,y)\) del pla, equidistants d'un altre punt \(C(a,b)\) que s'anomena centre de la circumferència. La distància \(r\) entre el centre i qualsevol dels punts de la circumferència s'anomena radi de la circumferència.

Partint d'aquesta definició es pot deduir la relació algebraica que verifiquen les coordenades \((x,y)\) dels punts de la circumferència.

\(\displaystyle \begin{align} d(C,P)=r \quad &\Rightarrow\quad \left| \vec{CP} \right|=r\\[10pt] &\Rightarrow\quad \sqrt{\left(x-a\right)^2+\left(y-b\right)^2}=r\\[10pt] &\Rightarrow\quad \fbox{\(\left(x-a\right)^2+\left(y-b\right)^2=r^2\)} \end{align} \)

Aquesta equació és l'equació reduïda de la circumferència amb centre en \(C(a,b)\) i radi \(r\). Si es desenvolupen els quadrats d'aquesta expressió s'obté:

\(\displaystyle \begin{align} \left(x-a\right)^2+\left(y-b\right)^2=r^2 \quad &\Rightarrow\quad x^2-2ax+a^2+y^2-2by+b^2=r^2\\[10pt] &\Rightarrow\quad x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0\\[10pt] &\Rightarrow\quad \fbox{\(x^2+y^2+Dx+Ey+F=0\)} \end{align} \)

Aquesta altra equació rep el nom d'equació general de la circumferència. Els coeficients de les dues expressions estan relacionats per:

\(\displaystyle a=-\frac{D}{2} \quad\quad\quad b=-\frac{E}{2} \quad\quad\quad r=\sqrt{a^2+b^2-F} \)

Exemple 1

Troba l'equació de la circumferència de centre \(C(1,2)\) i radi \(r=5\).

Resolució

La forma reduïda és:

\(\displaystyle \left(x-1\right)^2+\left(y-2\right)^2=5^2 \quad\Rightarrow\quad \left(x-1\right)^2+\left(y-2\right)^2=25 \)

I la forma expandida:

\(\displaystyle \begin{align} \left(x-1\right)^2+\left(y-2\right)^2=25 \quad &\Rightarrow\quad x^2-2x+1+y^2-4y+4=25\\[10pt] &\Rightarrow\quad x^2+y^2-2x-4y-20=0 \end{align} \)

Posició d'un punt respecte a una circumferència

Quan s'estudia la posició d'un punt \(P\) respecte a una circumferència \(c\), poden donar-se tres casos:

Exercici 1

Troba l'equació de la circumferència de centre \(C(-1,-3)\) i que passa pel punt \(P(3,5)\).

Solució:

Exercici 2

Troba l'equació de la circumferència de centre \(C(-2,5)\) i radi \(r=7\). Determina si el punt \(P(2,-1)\) és interior, exterior o de la circumferència.

Solució:

Exercici 3

El segment que té per extrems els punts \(A(3,2)\) i \(B(7,-1)\) és un dels diàmetres d'una circumferència. Troba les equacions reduïda i general d'aquesta circumferència.

Solució:

Exercici 4

Una circumferència té com a centre el punt \(C(-1,3)\) i radi \(r=\sqrt{10}\).

  1. Escriu l'equació reduïda d'aquesta circumferència.
  2. Hi ha algun punt de la circumferència que tingui abscissa \(2\).
  3. Hi ha algun punt de la circumferència que tingui ordenada \(-1\).
  4. Troba els punts d'intersecció de la circumferència amb la recta d'equació \( y=-3x-10\).

Solució:

Determinació el centre i el radi d'una circumferència

Es pot determinar el centre i el radi d'una circumferència a partir d'una equació general fent servir les igualtats següents:

\(\displaystyle a=-\frac{D}{2} \quad\quad\quad b=-\frac{E}{2} \quad\quad\quad r=\sqrt{a^2+b^2-F} \)

També es pot convertir l'equació general en una equació reduïda completant identitats notables tal i com es pot veure al següent exemple.

Exemple 2

Determina el centre i el radi de la circumferència d'equació \(x^2+y^2-8x+4y-25=0\).

Resolució

\(\displaystyle \begin{align} x^2+y^2-8x+4y-25=0 \quad & \Rightarrow \quad x^2-8x+y^2+4y=25 \\[8pt] & \Rightarrow \quad x^2-8x+16+y^2+4y+4=25+16+4 \\[8pt] & \Rightarrow \quad \left(x-4\right)^2+\left(y+2\right)^2=45 \\[8pt] & \Rightarrow \quad \left\lbrace \begin{array}{l} C(4,-2)\\R=3\sqrt{5} \end{array} \right. \end{align} \)

Exercici 5

Determina el centre i el radi de les següents circumferències

a) \(\left(x-5\right)^2+\left(y+1\right)^2=50\)

Solució:

b) \(x^2+y^2-14x+4y+17=0\)

Solució:

c) \(x^2+y^2-6y-16=0\)

Solució:

d) \(12x^2+12y^2-8x+60y+43=0\)

Solució:

e) \(x^2+y^2-6x-10y+83=0\)

Solució:

f) \(x^2+y^2+12x-2y+37=0\)

Solució:

Circumferència que passa per tres punts

Donats tres punts \( P \), \( Q \) i \( R \) no alineats, aleshores existeix una única circumferència que passa pels tres punt. El centre de la circumferència és el circumcentre del triangle \( PQR \) i el radi és la distància des del circumcentre a qualsevol dels tres punts.

Exemple 3

Determina l'equació general de la circumferència que passa pels punts \(P(0,8)\), \(Q(12,20)\) i \(R(24,0)\).

Resolució

Hem de trobar el punt d'intersecció de dues qualssevol de les mediatrius.

La mediatriu del segment \(PQ\) té com a normal el vector \(\vec{PQ}=\left(12,12\right)\) i passa pel punt mitjà \(M_{PQ}(6,14)\).

\( 12x+12y-240=0 \quad\Rightarrow\quad x+y-20=0 \)

La mediatriu del segment \(PR\) té com a normal el vector \(\vec{PR}=\left(24,-8\right)\) i passa pel punt mitjà \(M_{PR}(12,4)\).

\( 24x-8y+256=0 \quad\Rightarrow\quad 3x-y+32=0 \)

El centre de la circumferència es troba resolent el sistema:

\( \left.\begin{array}{r} x+y-20=0 \\ 3x-y+32=0 \end{array}\right\rbrace \quad\Rightarrow\quad C(13,7) \)

I el radi és la distància des d'el centre a qualsevol dels punts:

\( r=\sqrt{170} \)

Per tant l'equació de la circumferència és:

\( \left( x-13 \right)^2+\left( y-7 \right)^2 =170 \quad\Rightarrow\quad \fbox{\( x^2+y^2-26x-14y+48=0 \)} \)


Error

També es pot arribar a l'equació general \( x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \) imposant que sigui verificada per cada un dels tres punts \( P \), \( Q \) i \( R \) i resolent el sistema de tres equacions i tres incògnites obtingut.

Exemple 4

Determina l'equació general \( x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \) de la circumferència \(c\) que passa pels punts \(P(0,8)\), \(Q(12,20)\) i \(R(24,0)\) fent servir un sistema d'equacions.

Resolució

\( \left.\begin{array}{lcrcr} P(0,8) \in c & \Rightarrow & 0^2+8^2+0D+8E+F=0 & \Rightarrow & 8E+F=-64 \\[5pt] Q(12,20) \in c & \Rightarrow & 12^2+20^2+12D+20E+F=0 & \Rightarrow & 12D+20E+F=-544 \\[5pt] R(24,0) \in c & \Rightarrow & 24^2+0^2+24D+0E+F=0 & \Rightarrow & 24D+F=-576 \end{array}\right\rbrace \)

De la primera equació podem aïllar \(E\) en funció de \(F\):

\(\displaystyle E=-\frac{F}{8}-8\)

De la tercera equació podem aïllar \(D\) en funció de \(F\):

\(\displaystyle D=-\frac{F}{24}-24\)

I podem fer substitució amb aquestes expressions a la segona equació:

\(\displaystyle 12\cdot\left(-\frac{F}{24}-24\right) + 20\cdot\left(-\frac{F}{8}-8\right) + F=-544 \quad\Rightarrow\quad F=48 \)

I per tant:

\(\displaystyle \left.\begin{array}{r} \displaystyle E=-\frac{48}{8}-8=-14 \\[5pt] \displaystyle D=-\frac{48}{24}-24=-26 \end{array}\right\rbrace \quad\Rightarrow\quad \fbox{\( x^2+y^2-26x-14y+48=0 \)} \)

Exercici 6

Determina l'equació general \( x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \) de la circumferència \(c\) que passa pels punts \(P(0,0)\), \(Q(8,2)\) i \(R(3,5)\)

Solució: