Radicació de nombres complexos

Radicació de nombres reals

En el conjunt dels nombres complexos totes les equacions polinòmiques tenen solució, al contrari del que passa amb els nombres reals. Un exemple senzill és el de les equacions del tipus:

\(z^n=k\)

En el conjunt dels nombres reals aquestes equacions no sempre es poden resoldre. No tenen solució quan \(n\) era un nombre parell i \(k\) era un nombre negatiu. A més, quan aquestes equacions tenen solució, els nombres reals només proporcionen una o dues solucions.

En el conjunt dels nombres complexos, les equacions d'aquest tipus tenen sempre solució i a més tenen \(n\) solucions diferents.

Exemple

Volem resoldre les equacions \(z^n=1\), amb \(n\in\mathbb{N}\), obtenint totes les seves solucions complexes i expressant-les en forma binòmica i polar.

Exercici 19

Comprova que els nombres complexos en forma polar \(z_1=1_{0^{\circ}}\), \(z_2=1_{72^{\circ}}\), \(z_3=1_{144^{\circ}}\), \(z_4=1_{216^{\circ}}\) i \(z_5=1_{288^{\circ}}\) són solucions de l'equació \(z^5=1\).

Solució:

Radicació de nombres complexos

Donat un nombre complex \(z\) expressat en forma polar, es diu que \(w\) és una arrel enèsima de \(z\) si es verifica que \(w^n=z\).

\(w=\sqrt[n]{z} \quad\Leftrightarrow\quad w^n=z\)

Per trobar les arrels enèsimes d'un nombre complex de manera senzilla es fan servir expressions polars. Si fem que \(z=r_{\alpha}\) i \(w=s_{\beta}\), aleshores:

\( w=\sqrt[n]{z} \quad\Leftrightarrow\quad w^n=z \quad\Leftrightarrow\quad \left(s_{\beta}\right)^n=r_{\alpha} \quad\Leftrightarrow\quad \left(s^n\right)_{n\beta}=r_{\alpha} \)

Comparant els radis s'obté:

\( s^n=r \quad\Leftrightarrow\quad s=\sqrt[n]{r}\)

I comparant els angles:

\( n\beta=\alpha \quad\Leftrightarrow\quad \beta=\dfrac{\alpha}{n} \)

Aquest valor de l'angle només és una solució possible. De fet es poden trobar \(n\) valors per l'angle.

\( \beta=\dfrac{\alpha+360^{\circ}\cdot m}{n} \quad\quad\mathsf{amb}\;m\in\left\lbrace 0,1,2,\ldots, n-1 \right\rbrace\)

Exemple

Calcula les cinc arrels cinquenes del nombre \( z=16\sqrt{2}+16\sqrt{2}\,\mathrm{i} \).

Solució:

Primer expressem el nombre en forma polar.

\( z=16\sqrt{2}+16\sqrt{2}\,\mathrm{i}=32_{45^{\circ}} \)

Les cinc solucions possibles tenen un radi que és igual a \(\sqrt[5]{32}=2\). I els angles són:

\( \begin{array}{lllll} \beta_1 &=& \dfrac{45^{\circ}+0\cdot360^{\circ}}{5} &=& 9^{\circ} \\[6pt] \beta_2 &=& \dfrac{45^{\circ}+1\cdot360^{\circ}}{5} &=& 81^{\circ} \\[6pt] \beta_3 &=& \dfrac{45^{\circ}+2\cdot360^{\circ}}{5} &=& 153^{\circ} \\[6pt] \beta_4 &=& \dfrac{45^{\circ}+3\cdot360^{\circ}}{5} &=& 225^{\circ} \\[6pt] \beta_5 &=& \dfrac{45^{\circ}+4\cdot360^{\circ}}{5} &=& 297^{\circ} \end{array} \)

Per tant, les solucions són:

\( z_1=1_{9^{\circ}} \quad\quad z_2=1_{81^{\circ}} \quad\quad z_3=1_{153^{\circ}} \quad\quad z_4=1_{225^{\circ}} \quad\quad z_5=1_{297^{\circ}} \)

Exercici 20

Calcula les següents arrels donant totes les solucions possibles:

 1. \(\;\sqrt[4]{\mathrm{i}}\)

  Solució:
 2. \(\;\sqrt[3]{8}\)

  Solució:
 3. \(\;\sqrt[4]{-4\sqrt{3}-4\,\mathrm{i}}\)

  Solució:
 4. \(\;\sqrt[5]{243_{45^{\circ}}}\)

  Solució:
 5. \(\;\sqrt[3]{2-2\,\mathrm{i}}\)

  Solució: