Operacions amb nombres complexos en forma polar

Multiplicació de nombres complexos en forma polar

Donats dos nombres complexos en forma polar \(r_{\alpha}\) i \(s_{\beta}\), l'expressió per multiplicar-los es pot deduir a partir de la seva expressió trigonomètrica.

\(\begin{align} r_{\alpha} \cdot s_{\beta} &= r\cdot\left(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha\right)\cdot s\cdot\left(\cos\beta+\mathrm{i}\sin\beta\right)\\[6pt] &= r\cdot s\cdot\left(\cos\alpha\,\cos\beta+\mathrm{i}\cos\alpha\,\sin\beta+\mathrm{i}\sin\alpha\,\cos\beta-\sin\alpha\,\sin\beta\right)\\[6pt] &= r\cdot s\cdot\Big[\left(\cos\alpha\,\cos\beta-\sin\alpha\,\sin\beta\right)+\mathrm{i}\,\left(\cos\alpha\,\sin\beta+\sin\alpha\,\cos\beta\right)\Big]\\[6pt] &= r\cdot s\cdot\Big[\cos\left(\alpha+\beta\right)+\mathrm{i}\,\sin\left(\alpha+\beta\right)\Big]\\[6pt] &= \left(r\cdot s\right)_{\alpha+\beta} \end{align}\)

El producte de dos nombres complexos en forma polar és un altre nombre polar que s'obté multiplicant-ne els mòduls i sumant-ne els arguments.

Exemple

Calcula en forma polar \(\left( 2+2\,\mathrm{i} \right)\cdot2_{180^{\circ}}\):

\( \left( 2+2\,\mathrm{i} \right)\cdot2_{180^{\circ}} =2\sqrt{2}_{45^{\circ}}\cdot2_{180^{\circ}} =4\sqrt{2}_{225^{\circ}} =4\sqrt{2}_{-135^{\circ}} \)

Invers d'un nombre complex en forma polar

Donat un nombre complex en forma polar \(r_{\alpha}\), el seu invers és:

\(\begin{align} \dfrac{1}{r_{\alpha}} &= \dfrac{1}{r\cdot\left(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha\right)}\\[6pt] &= \dfrac{1}{r}\cdot\dfrac{1}{\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha}\\[6pt] &= \dfrac{1}{r}\cdot\dfrac{\cos\alpha-\mathrm{i}\sin\alpha}{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}\\[6pt] &= \dfrac{1}{r}\cdot\left(\cos\alpha-\mathrm{i}\sin\alpha\right)\\[6pt] &= \left(\dfrac{1}{r}\right)_{-\alpha} \end{align}\)

L'invers d'un nombre complex en forma polar \(r_{\alpha}\) és un altre nombre complex, el radi del qual és l'invers de \(r\) i l'angle és l'oposat de \(\alpha\).

Exemple

Calcula en forma polar l'invers del nombre \(\left( -1+\sqrt{3}\,\mathrm{i} \right)\):

\( \dfrac{1}{-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}} = \dfrac{1}{2_{120^{\circ}}} = \left(\dfrac{1}{2}\right)_{-120^{\circ}} \)

Divisió de nombres complexos en forma polar

Donats dos nombres complexos en forma polar \(r_{\alpha}\) i \(s_{\beta}\), la seva divisió és:

\(\begin{align} \dfrac{r_{\alpha}}{s_{\beta}} &= r_{\alpha}\cdot\dfrac{1}{s_{\beta}}\\[6pt] &= r_{\alpha}\cdot\left(\dfrac{1}{s}\right)_{-\beta}\\[6pt] &= \left(\dfrac{r}{s}\right)_{\alpha-\beta} \end{align}\)

La divisió de dos nombres complexos en forma polar és un altre nombre polar que s'obté dividint-ne els mòduls i restant-ne els arguments.

Exemple

Calcula en forma polar \(\dfrac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2+2\,\mathrm{i}}\):

\( \dfrac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2+2\,\mathrm{i}} =\dfrac{2_{60^{\circ}}}{2\sqrt{2}_{45^{\circ}}} = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)_{15^{\circ}} = \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)_{15^{\circ}} \)

Exercici 16

Calcula i expressa el resultat en forma polar:

a) \( 5_{84^{\circ}} \cdot 2_{30^{\circ}} \)

Solució:

b) \( \left( 8_{45^{\circ}} \right)^{-1}\)

Solució:

c) \( \left( 3+3\,\mathrm{i} \right) \cdot \left( 1+\sqrt{3}\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

d) \(\dfrac{1+7\,\mathrm{i}}{4+3\,\mathrm{i}}\)

Solució:

Potència d'un nombre complex en forma polar

Per calcular la potència enèsima d'un nombre complex expressat en forma polar només cal considerar que la potència és el producte de \(n\) vegades la base.

\( \left( r_{\alpha} \right)^n = \underset{ n \;\mathsf{vegades} }{ \underbrace {r_{\alpha} \cdot r_{\alpha} \cdot \ldots \cdot r_{\alpha}} } = \left( r^n \right)_{n\alpha}\)

Aquesta fórmula permet calcular les potències de una manera molt més simple.

Exemple

Si calculem \(\left(1+\mathrm{i}\right)^5\) en forma binòmica hem d'aplicar el binomi de Newton:

\( \begin{align} \left( 1+\mathrm{i} \right)^{5} &= 1\cdot1^5 + 5\cdot1^4\cdot\mathrm{i} +10\cdot1^3\cdot\mathrm{i}^2 +10\cdot1^2\cdot\mathrm{i}^3 +5\cdot1\cdot\mathrm{i}^4 +1\cdot\mathrm{i}^5 \\[6pt] &= 1 + 5\,\mathrm{i} - 10 - 10\,\mathrm{i} + 5 + \,\mathrm{i}\\[6pt] &= -4 - 4\,\mathrm{i} \end{align} \)

Si primer expressem la base en forma polar el càlcul de la potència esdevé més senzill.

\( \left( 1+\mathrm{i} \right)^{5} = \left( \sqrt{2}_{45^{\circ}} \right)^{5} = \left( 4\sqrt{2} \right)_{225^{\circ}} = -4 - 4\,\mathrm{i} \)

Exercici 17

Calcula i expressa el resultat en forma polar i en forma binòmica:

a) \( \left( -1+\mathrm{i} \right)^{12} \)

Solució:

b) \( \left( \sqrt{3}+\mathrm{i} \right)^{5} \)

Solució:

Fórmula de De Moivre

Si en l'expressió per calcular la potència d'un nombre complex en forma polar s'escriu el nombre en forma trigonomètrica s'obté:

\( \left(r\cos\alpha+\mathrm{i}\,r\sin\alpha\right)^n = r^n\cos\left(n\alpha\right)+\mathrm{i}\,r^n\sin\left(n\alpha\right) \)

Aquesta expressió es coneix com a fórmula de De Moivre i permet deduir les identitats trigonomètriques dels angles múltiples d'una manera senzilla.

Exemple

Si calculem \(\left(\cos\alpha+\mathrm{i}\,\sin\alpha\right)^2\) fent servir el binomi de Newton:

\( \left(\cos\alpha+\mathrm{i}\,\sin\alpha\right)^2 =\cos^2\alpha+2\,\mathrm{i}\,\cos\alpha\,\sin\alpha-\sin^2\alpha =\left(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\right)+2\,\mathrm{i}\,\sin\alpha\,\cos\alpha \)

I si apliquem la fórmula de De Moivre:

\( \left(\cos\alpha+\mathrm{i}\,\sin\alpha\right)^2 = \cos\left(2\alpha\right)+\mathrm{i}\,\sin\left(2\alpha\right) \)

Si comparem les parts reals i les parts imaginàries de les dues expressions:

\( \begin{array}{l}\cos\left(2\alpha\right)=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha \\[6pt] \sin\left(2\alpha\right)=2\,\sin\alpha\,\cos\alpha \end{array}\)

Exercici 18

  1. Desenvolupa l'expressió \(\left(\cos\alpha+\mathrm{i}\,\sin\alpha\right)^3\) amb la fórmula del binomi de Newton.

    Solució:
  2. Calcula l'expressió \(\left(\cos\alpha+\mathrm{i}\,\sin\alpha\right)^3\) amb la fórmula de De Moivre.

    Solució:
  3. Compara les expressions dels dos apartats anteriors per deduir les fórmules del sinus i el cosinus de l'angle triple.

    Solució: