Operacions amb nombres complexos en forma binòmica

Suma i resta de nombres complexos en forma binòmica

Cada nombre complex determina un afix del pla complex i un vector posició associat. La suma de nombres complexos poden interpretar-se com la suma d'aquests vectors, és a dir, es fa sumant per separat les parts real i les parts imaginàries.

\( \left(a+b\,\mathrm{i}\right) + \left(a+b\,\mathrm{i}\right) = (a + c)+(b + d)\,\mathrm{i} \)

En conseqüència, la suma de nombres complexos compleix les mateixes propietats que la suma de vectors, és a dir:

L'existència de l'oposat permet definir la resta de nombres complexos, ja que:

\(z_1-z_2=z_1+(-z_2)\)

Per tant:

\( \left(a+b\,\mathrm{i}\right) \pm \left(a+b\,\mathrm{i}\right) = (a \pm c)+(b \pm d)\,\mathrm{i} \)

Exemple

Donats els nombres complexos \(z_1=5-7\,\mathrm{i}\), \(z_2=4-3\,\mathrm{i}\) i \(z_3=6-\,\mathrm{i}\), calcula el nombre complex \(z=z_1+z_2-z_3\).

Solució:

\(\begin{align} z &=z_1+z_2-z_3 \\[8pt] &= \left( 5-7\,\mathrm{i} \right) + \left( 4-3\,\mathrm{i} \right) - \left( 6-\,\mathrm{i} \right) \\[8pt] &= \left( 5+4-6 \right)+\left( -7-3+1 \right)\,\mathrm{i} \\[8pt] &= 3-9\,\mathrm{i} \\[8pt] \end{align}\)

Exercici 5

Calcula:

a) \(\left( -3+2\,\mathrm{i} \right) + \left( -6-4\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

c) \(\left( 4-6\,\mathrm{i} \right) - \left( -2-5\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

d) \(\left( 3+\,\mathrm{i} \right) + \left( 5-\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

Multiplicació de nombres complexos en forma binòmica

El producte de dos nombres complexos és un altre nombre complex que s'obté aplicant la propietat distributiva al producte de les formes binòmiques dels dos nombres i fent servir que \( \mathrm{i}^2=-1 \).

\( \begin{align} \left(a+b\,\mathrm{i}\right) \cdot\left(c+d\,\mathrm{i}\right) &= ac + ad\,\mathrm{i} + bc\,\mathrm{i} + bd\,\mathrm{i}^2 \\[8pt] &= ac + ad\,\mathrm{i} + bc\,\mathrm{i} - bd \\[8pt] &= \left( ac-bd \right) + \left( ad+bc \right)\,\mathrm{i} \end{align} \)

Exemple

Donats els nombres complexos \(z_1=3+8\,\mathrm{i}\) i \(z_2=5-4\,\mathrm{i}\), calcula el nombre complex \(z = z_1 \cdot z_2\).

Solució:

\(\begin{align} z &=z_1 \cdot z_2 \\[8pt] &= \left( 3+8\,\mathrm{i} \right) \cdot \left( 5-4\,\mathrm{i} \right) \\[8pt] &= 15-12\,\mathrm{i}+40\,\mathrm{i}-32\,\mathrm{i}^2 \\[8pt] &= 15-12\,\mathrm{i}+40\,\mathrm{i}+32 \\[8pt] &= 47+28\,\mathrm{i} \\[8pt] \end{align}\)

Exercici 6

Calcula:

a) \(\left( 3+4\,\mathrm{i} \right) \cdot \left( 2+7\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

b) \(5 \cdot \left( -3+4\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

c) \(2\,\mathrm{i} \cdot \left( 8+3\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

d) \(\left( 6-2\,\mathrm{i} \right) \cdot \left( 3-5\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

e) \(\left( 7+4\,\mathrm{i} \right) \cdot \left( 7-4\,\mathrm{i} \right)\)

Solució:

Exercici 7

Donat un nombre complex \(z=a+b\,\mathrm{i}\) i el seu conjugat \(\overline{z}=a-b\,\mathrm{i}\), demostra que la seva suma i el seu producte és un nombre real.

Solució:

El producte de nombres complexos verifica les propietats:

Per calcular l'element invers d'un nombre complex \(z=a+b\,\mathrm{i}\) es multiplica i es divideix pel conjugat \(\overline{z}=a-b\,\mathrm{i}\). D'aquesta manera s'aconsegueix la seva expressió binòmica.

\( \dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{z}\cdot\dfrac{\overline{z}}{\overline{z}} =\dfrac{1}{a+b\,\mathrm{i}}\cdot\dfrac{a-b\,\mathrm{i}}{a-b\,\mathrm{i}} =\dfrac{a-b\,\mathrm{i}}{a^2+b^2}=\dfrac{a}{a^2+b^2}-\dfrac{b\,\mathrm{i}}{a^2+b^2} \)

Aquesta expressió es pot calcular per qualsevol nombre complex excepte quan el denominador \(a^2+b^2\) és igual a \(0\). Per tant l'únic nombre complex que no té invers és \(z=0\).

Exemple

Calcula l'invers del nombre complex \(z=3+6\,\mathrm{i}\).

Solució:

Per calcular l'invers mutipliquem i dividim pel conjugat de \(\overline{z}\).

\( \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{3+6\,\mathrm{i}} \cdot \dfrac{3-6\,\mathrm{i}}{3-6\,\mathrm{i}} = \dfrac{3-6\,\mathrm{i}}{3^2+6^2} = \dfrac{3-6\,\mathrm{i}}{45} = \dfrac{1}{15} - \dfrac{2}{15}\mathrm{i} \)

Exercici 8

Calcula l'invers dels següents nombres:

a) \(z_1 = 1-3\,\mathrm{i}\)

Solució:

b) \(z_2 = 4+2\,\mathrm{i}\)

Solució:

c) \(z_3 = \mathrm{i}\)

Solució:

Divisió de nombres complexos en forma binòmica

L'existència de l'element invers permet definir la divisió de nombres complexos. Dividir entre un nombre complex \(z\) és el mateix que multiplicar pel seu invers. Per tant:

\( \begin{align} \dfrac{a+b\,\mathrm{i}}{c+d\,\mathrm{i}} &= \dfrac{a+b\,\mathrm{i}}{c+d\,\mathrm{i}} \cdot \dfrac{c-d\,\mathrm{i}}{c-d\,\mathrm{i}} \\[8pt] &= \dfrac{ac-ad\,\mathrm{i}+bc\,\mathrm{i}-bd\,\mathrm{i}^2}{c^2+d^2} \\[8pt] &= \dfrac{ac-ad\,\mathrm{i}+bc\,\mathrm{i}-bd\,(-1)}{c^2+d^2} \\[8pt] &= \dfrac{\left(ac+bd\right)+\left(bc-ad\right)\,\mathrm{i}}{c^2+d^2} \\[8pt] &= \dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i} \end{align} \)

Exemple

\( \begin{align} \dfrac{4-8\,\mathrm{i}}{4-6\,\mathrm{i}} &= \dfrac{4-8\,\mathrm{i}}{4-6\,\mathrm{i}} \cdot \dfrac{4+6\,\mathrm{i}}{4+6\,\mathrm{i}} \\[8pt] &= \dfrac{16+24\,\mathrm{i}-32\,\mathrm{i}-48\,\mathrm{i}^2}{4^2+6^2} \\[8pt] &= \dfrac{16+24\,\mathrm{i}-32\,\mathrm{i}+48}{52} \\[8pt] &= \dfrac{64-8\,\mathrm{i}}{52} \\[8pt] &= \dfrac{16}{13}-\dfrac{2}{13}\mathrm{i} \end{align} \)

Exercici 9

Calcula:

a) \(\dfrac{3+5\,\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}\)

Solució:

b) \(\dfrac{-2-\,\mathrm{i}}{3+3\mathrm{i}}\)

Solució:

c) \(\dfrac{7+4\,\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\)

Solució:

d) \(\dfrac{2\,\mathrm{i}}{2+4\,\mathrm{i}}\)

Solució:

Potències de la unitat imaginària

Les potències amb exponent natural de la unitat imaginària es calculen fent servir que \(\mathrm{i}^2=-1\). Per exemple:

\(\mathrm{i}^{3} = \mathrm{i}^{2}\cdot\mathrm{i} = -1\cdot\mathrm{i} = -\mathrm{i} \)

Exercici 10

Calcula:

a) \( \mathrm{i}^{4} \)

Solució:

b) \( \mathrm{i}^{5} \)

Solució:

c) \( \mathrm{i}^{6} \)

Solució:

d) \( \mathrm{i}^{7} \)

Solució:

Només hi ha quatre únics resultats que es repeteixen de manera cíclica. Això permet calcular qualsevol potència de \(\mathrm{i}\) amb un exponent natural.

Exemple

\(\mathrm{i}^{483} = \mathrm{i}^{4\cdot120+3} = \left(\mathrm{i}^{4}\right)^{120}\cdot\mathrm{i}^3 = 1\cdot\mathrm{i}^3 = -\mathrm{i} \)

Amb exponent \(0\) es verifica que:

\( \mathrm{i}^0 = 1 \)

Amb exponents enters negatius també es poden calcular les potències de la unitat imaginària. Per exemple

\( \begin{align} & \mathrm{i}^{-1} = \dfrac{1}{\mathrm{i}} = \dfrac{1}{\mathrm{i}} \cdot \dfrac{\mathrm{i}}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}\\[6pt] & \mathrm{i}^{-2} = \dfrac{1}{\mathrm{i}^2} = \dfrac{1}{-1} = -1 & \ldots \end{align} \)

Exercici 11

Calcula:

a) \( \mathrm{i}^{-3} \)

Solució:

b) \( \mathrm{i}^{-4} \)

Solució:

c) \( \mathrm{i}^{-5} \)

Solució:

d) \( \mathrm{i}^{-6} \)

Solució:

Les potències de la unitat imaginària amb exponents enters negatius també es repeteixen cíclicament. Tots aquests resultats es poden resumir en la següent expressió:

\( \mathrm{i}^n=\left\lbrace\begin{array}{rl} 1 & \mathsf{si}\; n=4m \\[6pt] \mathrm{i} & \mathsf{si}\; n=4m+1\\[6pt] -1 & \mathsf{si}\; n=4m+2 \\[6pt] -\mathrm{i} & \mathsf{si}\; n=4m+3 \\[6pt] \end{array}\right.\quad\quad\quad(n,m\in\mathbb{Z}) \)

Exemple

\(\mathrm{i}^{-67} = \mathrm{i}^{4\cdot(-17)+1} = \left(\mathrm{i}^{4}\right)^{-17}\cdot\mathrm{i}^1 = 1\cdot\mathrm{i}^1 = \mathrm{i} \)

Exercici 12

Calcula:

a) \( \mathrm{i}^{56} \)

Solució:

b) \( \mathrm{i}^{111} \)

Solució:

c) \( \mathrm{i}^{-81} \)

Solució:

d) \( \mathrm{i}^{-74} \)

Solució:

Potències de nombres complexos en forma binòmica

Per calcular potències d'un nombre complex en forma binòmica es pot fer servir l'expressió del binomi de Newton, tenint en compte els resultats de les potències del nombre \(\mathrm{i}\) que van apareixent.

Exemple

\( \begin{align} \left( 2+5\,\mathrm{i}\right)^2 &= 2^2+2\cdot2\cdot\left(5\,\mathrm{i}\right)+\left(5\,\mathrm{i}\right)^2 \\[6pt] &= 4+20\,\mathrm{i}-25 \\[6pt] &= -21+20\,\mathrm{i} \end{align} \)

Exemple

\( \begin{align} \left( 4-2\,\mathrm{i}\right)^3 &= 1\cdot4^3-3\cdot4^2\cdot\left(2\,\mathrm{i}\right)^1+3\cdot4^1\cdot\left(2\,\mathrm{i}\right)^2-1\cdot\left(2\,\mathrm{i}\right)^3 \\[6pt] &= 64-96\,\mathrm{i}+48\,\mathrm{i}^2-8\,\mathrm{i}^3 \\[6pt] &= 64-96\,\mathrm{i}-48+8\,\mathrm{i} \\[6pt] &= 16-88\,\mathrm{i} \end{align} \)

Exercici 13

Calcula:

a) \( \left(3-2\,\mathrm{i}\right)^4 \)

Solució:

b) \( \left(5+4\,\mathrm{i}\right)^3 \)

Solució:

c) \( \left(1+\,\mathrm{i}\right)^5 \)

Solució:

Exercici 14

Calcula:

a) \( \left(2+3\,\mathrm{i}\right)\cdot\left(5-2\,\mathrm{i}\right)-\left(4-3\,\mathrm{i}\right) \)

Solució:

b) \( \dfrac{5+10\,\mathrm{i}}{4-3\,\mathrm{i}}-\dfrac{20-5\,\mathrm{i}}{4+3\,\mathrm{i}} \)

Solució:

c) \( \left( 5+6\,\mathrm{i} \right)^2+\left( 11-6\,\mathrm{i} \right) \)

Solució:

Exercici 15

Representa gràficament els afixos dels següents nombres complexos:

\(z_1=3+2\,\mathrm{i} \\[6pt] z_2=\mathrm{i}\cdot z_1 \\[6pt] z_3=\mathrm{i}^2\cdot z_1 \\[6pt] z_4=\mathrm{i}^3\cdot z_1\)

Solució: