Nombres complexos

Unitat imaginària

El conjunt dels nombres complexos \(\mathbb{C}\) és una extensió del conjunt dels nombres reals \(\mathbb{R}\), és a dir, és un conjunt que conté a \(\mathbb{R}\).

\(\mathbb{R} \subset \mathbb{C}\)

Aquest nou conjunt s'introdueix amb l'objectiu de que totes les equacions polinòmiques tinguin solució, a diferència del que passa amb els nombres reals. L'equació polinòmica més senzilla sense solució real és l'equació de segon grau:

\(x^2+1=0\)

El motiu és que les solucions haurien de ser \(x=\pm\sqrt{-1}\) i l’arrel quadrada de \(-1\) no existeix dins del conjunt dels nombres reals. Per tant, \(\sqrt{-1}\) hauria de formar part d'aquest nou conjunt. Aquesta nova entitat matemàtica s'anomena unitat imaginària i es denota amb el símbol \(\mathrm{i}\). D'aquesta manera l'arrel quadrada de qualsevol nombre negatiu es pot expressar en funció d'aquesta \(\mathrm{i}\). Per exemple:

\(\sqrt{-25}=\sqrt{25}\cdot\sqrt{-1}=5\,\mathrm{i}\)

Exercici 1

Expressa, fent servir la unitat imaginària, les següents arrels quadrades:

  a) \(\sqrt{-64}\)

  Solució:

  b) \(\sqrt{-\dfrac{45}{20}}\)

  Solució:

  c) \(\sqrt{-108}\)

  Solució:

Exercici 2

Resol, en el conjunt \(\mathbb{C}\) dels nombres complexos, les equacions:

  a) \(x^2+441=0\)

  Solució:

  b) \(5x^2+2000=0\)

  Solució:

  c) \(8x^2+18=0\)

  Solució:

Nombres complexos

Un nombre complex és una expressió de la forma \(z=a+b\,\mathrm{i}\), on \(a\) i \(b\) són nombres reals. El conjunt \(\mathbb{C}\) és el conjunt de tots els nombres complexos.

\( \mathbb{C} = \Big\lbrace a+b\,\mathrm{i} \,|\,a,b\in\mathbb{R} \Big\rbrace \)

Donat un nombre complex \(z=a+b\mathrm{i}\) es diu que \(a\) és la seva part real i \(b\) la seva part imaginària.

\( z=a+b\,\mathrm{i} \quad\Leftrightarrow\quad \left\lbrace \begin{array}{} \mathrm{Re}(z)=a \\[8pt] \mathrm{Im}(z)=b \end{array}\right.\)

Dos nombres complexos són iguals si tenen la mateixa part real i la mateixa part imaginària.

\( z_1=z_2 \quad\Leftrightarrow\quad \left\lbrace \begin{array}{} \mathrm{Re}(z_1)=\mathrm{Re}(z_2) \\[8pt] \mathrm{Im}(z_1)=\mathrm{Im}(z_2) \end{array}\right.\)

Els nombres reals es poden interpretar com nombres complexos amb la part imaginària nul·la, per exemple \(5=5+0\,\mathrm{i}\). Per tant el conjunt dels nombres reals està inclòs dins del dels complexos.

\(\mathbb{R}\subset\mathbb{C}\)

Els nombres imaginaris purs són els nombres complexos amb la part real nul·la. Per exemple \(-4=0-4\,\mathrm{i}\). Per tant el conjunt \(\mathbb{I}\) dels nombres imaginaris també està inclòs dins del dels complexos.

\(\mathbb{I}\subset\mathbb{C}\)

Representació gràfica d'un nombre complex.

El pla complex és una eina per ajudar a visualitzar el conjunt dels nombres complexos. És un pla cartesià en què es representa la part real d'un nombre complex a l'eix d'abscisses i la part imaginària a l'eix d'ordenades. Els eixos també reben el nom d'eix real i eix imaginari. Amb ajuda d'aquests eixos qualsevol nombre \(z=a+b\mathrm{i}\) complex pot ser representat per un punt \(\left( a,b \right)\) en aquest pla complex. Aquest punt s'anomena afix del nombre complex.

Nombres complexos conjugats i oposats

Dos nombres complexos són conjugats l'un de l'altre si les seves parts reals són iguals i les seves parts conjugades són oposades. Els afixos de dos nombres conjugats són simètrics respecte de l'eix real. El conjugat d'un nombre complex \(z\) es designa per \(\overline{z}\), de manera que si \(z=a+b\,i\), aleshores \(\overline{z}=a-b\,i\).

Dos nombres complexos són oposats l'un de l'altre si les seves parts reals són oposades i les seves parts conjugades són oposades també. Els afixos de dos nombres oposats són simètrics respecte de l'origen de coordenades. L'oposat d'un nombre complex \(z\) es designa per \(-z\), de manera que si \(z=a+b\,i\), aleshores \(-z=-a-b\,i\).

Exemple

Representa gràficament els afixos de les solucions de l'equació \(z^2+6z+10=0\).

Solució:

Apliquem la fórmula per resoldre equacions de segon grau

\( z = \dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\cdot1\cdot10}}{2} = \dfrac{-6\pm\sqrt{-4}}{2} = \dfrac{-6\pm2\,\mathrm{i}}{2} =-3\pm\mathrm{i} \)

Les solucions d'aquesta equació de segon grau són dos nombres complexos conjugats

\( \begin{array}{l}z_1=-3+\mathrm{i} \\[8pt] z_2=-3-\mathrm{i} \end{array} \)

Exercici 3

Resol en el conjunt \(\mathbb{C}\) dels nombres complexos les següents equacions i representa gràficament els afixos de les solucions:

\(a^2+9=0\)
Solució:
\(b^2-2b+5=0\)
Solució:
\(c^2-2c-15=0\)
Solució:
\(d^2+12d+45=0\)
Solució:

Expressions d'un nombre complex

Els nombres complexos es poden representar amb diferents expressions. Un nombre complex expressat com \(z=a+b\,\mathrm{i}\) es diu que està escrit en forma binòmica. També es freqüent expressar el nombre complex mitjançant les coordenades del seu afix, \(z=(a,b)\).

D'altra banda, cada nombre complex \(z\) determina un vector al pla complex unint l'origen de coordenades amb l'afix de \(z\). Aquest vector es pot determinar a partir del seu mòdul \(r\) i el seu argument \(\alpha\). L'expressió del nombre complex a partir del mòdul i l'argument del vector associat rep el nom de forma polar i es representa \(z=r_{\alpha}\).

El mòdul i el radi estan relacionats amb la part real i la part imaginària del nombre complex mitjançant igualtats de canvi de coordenades. Si les expressions \( z=a+b\,\mathrm{i} \) i \( z=r_{\alpha} \) són les formes binòmica i polar d'un mateix nombre complex, aleshores:

\(\bbox[15px,border:1px solid]{\begin{array}{l} \mathsf{De\;F.B.\;a\;F.P.} \\[12pt] r=\sqrt{a^2+b^2} \\[8pt] \alpha=\arctan\dfrac{b}{a} \end{array}}\)

\(\bbox[15px,border:1px solid]{\begin{array}{l} \mathsf{De\;F.P.\;a\;F.B.} \\[12pt] a=r\cos\alpha \\[8pt] b=r\sin\alpha \end{array}}\)

En el càlcul amb nombres complexos per determinar un angle \(\alpha\) es fa servir habitualment l'argument principal, és a dir l'argument que verifica \( -180^{\circ} \lt \alpha \le 180^{\circ} \). Tot i aquesta restricció l'arc tangent proporciona dos angles possibles. L'angle correcte es dedueix a partir del quadrant on està situat l'afix del nombre complex. També es pot deduir a partir de la següent funció.

\( \alpha=\left\lbrace\begin{array}{l} \arctan{\dfrac{y}{x}} & \text{si}\; x\gt0 \\[6pt] \arctan{\dfrac{y}{x}} +180^{\circ} & \text{si}\; x\lt0 \,\land\, y\ge0 \\[6pt] \arctan{\dfrac{y}{x}} -180^{\circ} & \text{si}\; x\lt0 \,\land\, y\lt0 \\[6pt] 90^{\circ} & \text{si}\; x=0 \,\land\, y\gt0 \\[6pt] -90^{\circ} & \text{si}\; x=0 \,\land\, y\lt0 \end{array}\right. \)

Altra forma habitual d'expressar els nombres complexos és la forma trigonomètrica que s'obté substituint a la forma binòmica les parts real i imaginària per les seves expressions en funció del mòdul i l'argument.

\( z = r\cos\alpha+\mathrm{i}\,r\sin\alpha = r\,\left(\cos\alpha+\mathrm{i}\,\sin\alpha\right) \)

Exemple

El nombre complex complex en forma polar \(z=4_{30^{\circ}}\) es pot escriure en forma binòmica com:

\( \begin{align} z &= 4_{30^{\circ}}\\[8pt] &= 4\,\left( \cos{30^{\circ}} + \mathrm{i}\sin{30^{\circ}} \right)\\[8pt] &= 4\,\left( \dfrac{\sqrt{3}}{2} + \mathrm{i} \dfrac{1}{2} \right)\\[8pt] &= 2\sqrt{3}+2\,\mathrm{i}\\[8pt] \end{align} \)

Exemple

Escriu el nombre complex \(z=-1-\sqrt{3}\,\mathrm{i}\) en forma polar.

Solució:

El mòdul d'aquest nombre complex és:

\( r = \sqrt{\left(-1\right)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2} = 2 \)

Per calcular l'argument intentem fer servir l'arc tangent:

\( \,\alpha=\arctan\dfrac{-\sqrt{3}}{-1} =\arctan\,\sqrt{3}=60^{\circ} \)

La nostra solució hauria de ser del tercer quadrant i aquest angle és del primer quadrant. Ho corregim restant \(180^{\circ}\). Per tant l'argument és \(\alpha=-120^{\circ}\) i el nombre complex es pot escriure com:

\(z=2_{-120^{\circ}}\)

Exercici 4

Expressa en forma polar els següents nombres complexos:

\(z_1=1\)

Solució:

\(z_2=1+\mathrm{i}\)

Solució:

\(z_3=\mathrm{i}\)

Solució:

\(z_4=-1+\mathrm{i}\)

Solució:

\(z_5=-1\)

Solució:

\(z_6=-1-\mathrm{i}\)

Solució:

\(z_7=-\mathrm{i}\)

Solució:

\(z_8=1-\mathrm{i}\)

Solució: