Continuïtat d'una funció

Continuïtat d'una funció en un punt

Una funció és contínua en un punt \(x=a\) si es verifiquen les tres condicions següents:

 1. La funció està definida a \(x=a\), és a dir, existeix \(f(a)\).
 2. Existeix el límit de la funció quan \(x\) tendeix a \(a\).
 3. Aquests dos valors són iguals, és a dir:

  \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a}f(x)=f(a)\)

Exemple 6

Error

La funció \(f(x)=x^2-3\) és contínua en \(x=2\)

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 2^-}f(x)=1 & \\ \lim_{x\rightarrow 2^+}f(x)=1 & \\ f(2)=1 & \\ \end{align}\)

La funció definida a trossos:

\(\displaystyle f(x)=\left\lbrace\begin{array}{ccl} 4 & \text{si} & x \lt 2 \\[1em] x-1 & \text{si} & x \ge 2 \end{array}\right. \)

és discontínua en \(x=2\)

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 2^-}f(x)=4 & \\ \lim_{x\rightarrow 2^+}f(x)=1 & \\ f(2)=1 & \\ \end{align}\)

Error
Error

La funció definida a trossos:

\(\displaystyle f(x)=\left\lbrace\begin{array}{ccl} 1 & \text{si} & x \le 0 \\[1em] \frac{1}{x} & \text{si} & x \gt 0 \end{array}\right. \)

és discontínua en \(x=0\)

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 0^-}f(x)&=1 \\ \lim_{x\rightarrow 0^+}f(x)&=+\infty \\ f(0)&=1 \\ \end{align}\)

La funció \(\displaystyle f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}\) és discontínua en \(x=1\)

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 1^-}f(x)=2 & \\ \lim_{x\rightarrow 1^+}f(x)=2 & \\ \nexists f(1) & \\ \end{align}\)

Error

Continuïtat lateral en un punt

Una funció és contínua per l'esquerra en un punt \(x=a\) (o semicontínua per l'esquerra) si es verifiquen les tres condicions següents:

 1. La funció està definida a \(x=a\), és a dir, existeix \(f(a)\).
 2. Existeix el límit per l'esquerra de la funció quan \(x\) tendeix a \(a\).
 3. Aquests dos valors són iguals, és a dir:

  \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a^-}f(x)=f(a)\)

I, anàlogament, una funció és contínua per la dreta en un punt \(x=a\) (o semicontínua per la dreta) si es verifiquen les tres condicions següents:

 1. La funció està definida a \(x=a\), és a dir, existeix \(f(a)\).
 2. Existeix el límit per la dreta de la funció quan \(x\) tendeix a \(a\).
 3. Aquests dos valors són iguals, és a dir:

  \(\displaystyle \lim_{x\rightarrow a^+}f(x)=f(a)\)

Exemple 7

De les funcions de l'exemple 6 que presenten una discontinuïtat, hi ha dues que són contínues per un costat.

La funció definida a trossos:

\(\displaystyle f(x)=\left\lbrace\begin{array}{ccl} 4 & \text{si} & x \lt 2 \\[1em] x-1 & \text{si} & x \ge 2 \end{array}\right. \)

és contínua per la dreta en \(x=2\)

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 2^-}f(x)=4 & \\ \lim_{x\rightarrow 2^+}f(x)=1 & \\ f(2)=1 & \\ \end{align}\)

Error
Error

La funció definida a trossos:

\(\displaystyle f(x)=\left\lbrace\begin{array}{ccl} 1 & \text{si} & x \le 0 \\[1em] \frac{1}{x} & \text{si} & x \gt 0 \end{array}\right. \)

és contínua per l'esquerra en \(x=0\)

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 0^-}f(x)&=1 \\ \lim_{x\rightarrow 0^+}f(x)&=+\infty \\ f(0)&=1 \\ \end{align}\)

Continuïtat en un interval

Una funció és contínua en un interval obert \(\left(a,b\right)\) si ho és en cada un dels seus punts.

Una funció és contínua en un interval tancat \(\left[a,b\right]\) si ho és en tots els punts de l'interval \(\left(a,b\right)\) i, a més, és contínua per la dreta en \(a\) i per l'esquerra en \(b\).

Una funció és contínua o contínua en el seu domini si ho és en cada un dels punts en què està definida.

Exemple 8

La funció \(f(x)=\sqrt{x}\) està definida en \(\left[0,+\infty\right)\). La seva representació gràfica és:

Error

Aquesta funció és contínua en tots els punt de \(\left[0,+\infty\right)\) i a més és contínua per la dreta en \(x=0\). Per tant és una funció contínua.

Tipus de discontinuïtats

Una funció \(f(x)\) té una discontinuïtat evitable en un punt \(x=a\) quan existeix el límit de la funció en \(x=a\) i és un nombre real, però no coincideix amb el valor de la funció en \(x=a\), ja sigui perquè \(f(a)\) pren un valor diferent o bé perquè \(f(a)\) no existeix.

Exemple 9

Les següents funcions presenten discontinuïtats evitables en \(x=3\):

Error

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 3^-}f(x)=2 & \\ \lim_{x\rightarrow 3^+}f(x)=2 & \\ \nexists f(3) & \\ \end{align}\)

Error

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 3^-}f(x)=2 & \\ \lim_{x\rightarrow 3^+}f(x)=2 & \\ f(3)=1 & \\ \end{align}\)

Una funció \(f(x)\) té una discontinuïtat de salt en un punt \(x=a\) quan existeixen els límits laterals de la funció en \(x=a\), però són dos nombres reals diferents. Aquesta definició es independent de si \(f(a)\) existeix o no.

Exemple 10

Les següents funcions presenten discontinuïtats de salt en \(x=3\):

Error

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 3^-}f(x)=1 & \\ \lim_{x\rightarrow 3^+}f(x)=2 & \\ f(3)=2 & \\ \end{align}\)

Error

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 3^-}f(x)=1 & \\ \lim_{x\rightarrow 3^+}f(x)=2 & \\ f(3)=3 & \\ \end{align}\)

Una funció \(f(x)\) té una discontinuïtat asimptòtica en un punt \(x=a\) si un dels límits laterals, o tos dos, és infinit.

Exemple 11

Les següents funció presenta una discontinuïtat asimptòtica en \(x=2\):

Error

\(\displaystyle \begin{align} \lim_{x\rightarrow 2^-}f(x)=-\infty & \\ \lim_{x\rightarrow 2^+}f(x)=+\infty & \\ \nexists f(2) & \\ \end{align}\)