Exercicis de derivades IV

Exercici 1

Troba l'equació de la recta tangent a la funció \( f(x)=x^3−2x^2-2x+5 \) en el punt d'abscissa \( x_0=2 \).

Solució:

Exercici 2

Troba l'equació de la recta tangent a la funció \( f(x)=x^3−x^2+x-1 \) en el punt d'ordenada \( y_0=5 \).

Solució:

Exercici 3

Troba l'equació de la recta tangent a la funció \( \displaystyle f(x)=x+\frac{1}{x^2} \) i paral·lela a la recta \( x+y=1 \).

Solució:

Exercici 4

Troba les equacions de les rectes tangents a la funció \( \displaystyle f(x)=2x+\frac{1}{x} \) que siguin paral·leles a la bisectriu dels quadrants primer i tercer.

Solució:

Exercici 5

La recta tangent a la funció \( f(x)=x^3-2x^2+x+3 \) en el punt \( x_0=0 \) talla a la funció en un altre punt. Quin és aquest punt?

Solució:

Exercici 6

La funció \( \displaystyle f(x)=\frac{x^2-4}{x^2+1} \) talla a l'eix d'abscisses en dos punts.

Error
  1. Determina les equacions de les rectes tangents a la funció en aquests dos punts.

  2. Determina el punt d'intersecció de les dues rectes de l'apartat anterior.

Solució: