Men� principal
Problemes de L�gica:
 Problema 1, Einstein
Problema 2, Cavallers i escuders
Problema 3, Creuar el riu
Problema 4, Aigua, finestra suicidi
Problema 5, Puntuaci� m�s alta
Problema 6, Senyor, ascensor vuit� pis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 1:

LA L�GICA D'EINSTEIN.
Problema proposat per Einstein i tradu�t a diversos idiomes conservant la seva l�gica.
Einstein assegurava que el 98% de la poblaci� mundial seria incapa� de resoldre-ho.
Jo crec que tu ets del 2% restant. Intenta-ho i veur�s com tinc ra�.

Condicions inicials:

- Tenim cinc cases, cadascuna d'un color.
- Cada casa t� un amo de nacionalitat diferent.
- Els 5 amos beuen una beguda diferent, fumen marca diferent i tenen mascota diferent.
- Cap amo t� la mateixa mascota, fuma la mateixa marca o beu el mateix tipus de beguda que un altre.

Dades:

1. El noruec viu a la primera casa, al costat de la casa blava.
2. El que viu a la casa del centre pren llet.
3. L'angl�s viu a la casa vermella.
4. La mascota del Suec �s un gos.
5. El Dan�s beu te.
6. La casa verda �s la immediata de l'esquerra de la casa blanca.
7. El de la casa verda pren caf�.
8. El que fuma *PallMall cria ocells.
9. El de la casa groga fuma *Dunhill.
10. El que fuma *Blend viu al costat del que t� gats.
11. El que t� cavalls viu al costat del que fuma *Dunhill.
12. El que fuma *BlueMaster beu cervesa.
13. L'alemany fuma Prince.
14. El que fuma *Blend t� un ve� que beu aigua.

Qui t� peixos per mascota?

Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 2:

Se suposa que hi ha una illa en la que certs habitants anomenats cavallers diuen sempre la veritat, i d'altres anomenats escuders sempre menteixen. Se suposa que tot habitant de la illa �s o cavaller o escuder. Amb aquest plantejament tan senzill podem pensar moltes endevinalles.

1. Segons aquest vell problema, tres dels habitants -A, B i C- es trobaven en un jard�. Un estranger passava per all� i li va preguntar a A, "Ets cavaller o escuder?". A va respondre, per� tan confosament que l'estranger no ho va entendre. Llavors l'estranger va preguntar a B, "Qu� ha dit A?". I B va respondre "A ha dit que �s escuder". Per� en aquest instant el tercer home, C, va dir, "No creguis a B, que menteix!". La pregunta �s, qu� s�n B i C?

2. En aquest problema hi ha nom�s dos individus, A i B, cadascun dels quals �s o cavaller o escuder.
A diu: "Al menys un de nosaltres �s escuder" Qu� s�n A i B?�

3. Suposem que A diu, "O jo s�c un escuder o B �s un cavaller". Qu� s�n A i B?�

4. Suposem que A diu, "O jo s�c un escuder o en cas contrari dos m�s dos �s igual a cinc". Qu� podem concloure?�

5. Novament tenim tres persones, A, B i C, cadascuna de les quals �s o cavaller o escuder. A i B diuen el seg�ent:
A: Tots nosaltres som escuders.
B: Un de nosaltres, i nom�s un, �s un cavaller.
Qu� s�n A, B i C?


Solucions:

1.�s impossible que un cavaller o un escuder diguin "Jo s�c escuder", ja que un cavaller estaria dient l'enunciat fals de que ell �s escuder, i un escuder estaria emetent l'enunciat cert que ell �s escuder. Per tant, A mai diria que �s escuder. Per tant, B mentia quan va dir que A havia dit que ell era escuder. Per tant B �s escuder. Com que C va dir que B estava mentint, i B estava certament mentint, C va dir la veritat, d'aqu� que C �s un cavaller. Concloem, doncs, que B �s un escuder i C un cavaller. (�s impossible saber qu� �s A).
2.Suposem que A fos escuder. Llavors l'enunciat "Al menys un de nosaltres �s escuder" seria fals (ja que els escuders emeten enunciats falsos); d'on en segueix que tots dos serien cavallers. Aix�, si A fos escuder, hauria de ser tamb� cavaller, cosa impossible. Per tant A no �s un escuder; �s un cavaller. I per aix� el seu enunciat ha de ser cerr; aix�, al menys un d'ells �s realment un escuder. Com que A �s cavaller, llavors B ha de ser l'escuder. Resumint, A �s cavaller i B escuder.
3.A i B s�n tots dos cavallers.
4.L'�nica conclusi� v�lida �s que l'autor d'aquest problema no �s un cavaller. El fet �s que ni un cavaller ni un escuder podrien haver em�s aquest enunciat!
5.A escuder, B cavaller i C escuder.
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 3:

1.- Un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un r�o, dispone de una barca en la que solo caben el y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda solo con la cabra se la come, si la cabra se queda sola con la lechuga se la come, �c�mo debe hacerlo?.

Solucions:


El pastor pasa primero la cabra, la deja en la otra orilla y regresa a por el lobo, al cruzar deja al lobo y vuelve con la cabra, deja la cabra y cruza con la lechuga, deja la lechuga con el lobo y regresa a por la cabra.
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 4:

En una habitaci� on no hi ha cap moble ni cap objecte, apareix un home penjat sobre un toll d�aigua. Al terra hi ha una carta de comiat.
Com s�ha su�cidat l�home?
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 5:

En Tom�s, en Pere, en Jaume, la Susanna, i la J�lia van realitzar un test.
La J�lia va obtenir major puntuaci� que Tom�s, el Jaume va puntuar m�s baix que el Pere per� m�s alt que la Susanna, i el Pere va aconseguir menys punts que Tom�s.
Qui va obtenir la puntuaci� m�s alta?
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema 6:

Un senyor viu al vuit� pis d'un edifici.
Tots els dies puja amb l'ascensor fins al quart i despr�s puja per les escales fins al vuit�, excepte quan plou, que puja amb l'ascensor fins al vuit�, per qu�?
Inici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------