Normes de convivència que regeixen les nostres acampades

El cap d'acampada és el responsable de totes les activitats i actuacions dins de la zona ocupada pels participants. Per tant totes les reclamacions s'han de fer a traves d'ell, mai el soci ha de fer-ho directament al càmping.

El soci que s'inscriu a una acampada és compromet a complir les següents normes bàsiques:

 1. Per a la col·laboració o situació de la caravana, tenda o vehicle, així com les mides de l'emplaçament a ocupar, el soci inscrit haurà de seguir les indicacions del cap d'acampada, tot això en benefici d'un millor ordre i organització.
 2. Tots els acampats han de complir el règim interior del càmping.
 3. Els animals hauran d'estar sempre lligats.
 4. La circulació de vehicles (incloses bicicletes) per l'interior del càmping no podrà sobrepassar els 10 quilòmetres/hora, no podent circular a partir de les 12 de la nit, evitant tota classe de sorolls, abaixant el volum dels aparells de radio i TV, tenint en compte que si algú es queixa de la manca de silenci després de les 12, sempre tindrà el que és mereix, mai el que motiva la queixa.
 5. La inscripció a l'acampada és per unitat familiar del soci, i compren el cap de setmana de divendres tarda a diumenge tarda.
 6. En cas de visites hauran de ser canalitzades a través de la recepció del càmping, donant coneixement al cap d'acampada.

Respecteu les instal·lacions fent-ne un bon ús.

 1. No es pot estendre roba de cap tipus, excepte en els llocs autoritzats (és recomana fer-ho darrera la caravana).
 2. No és permès instal·lar tanques o reixats en l'emplaçament que s'ocupi.
 3. S'adverteix a tots els socis que, per ser-ho, tenen l'obligació de recordar als seus companys aquestes normes i aquests darrers les han d'admetre i seguir.
 4. Sense l'autorització del propietari del càmping no estan permeses les calefaccions elèctriques ni aparells similars.
 5. Els inscrits a l'acampada relleven al Club de qualsevol responsabilitat que és derivi d'accidents, malalties, robatoris i casos de força major.
 6. La inscripció a l'acampada suposa l'acceptació d'aquestes normes.
 7. No complir-les podrà portar que el Comitè Directiu prengui les oportunes mides que poden no ser agradables.
 8. L'anul·lació d'una acampada desprès del seu tancament representa un cost de 1.000 pessetes per a despeses.
 9. De la mateixa manera, el retorn d'un xec, per part de l'entitat bancària, corresponent al pagament d'una acampada, té un cost per despeses de 1.300 pessetes.
 10. Un soci no és pot inscriure per les mateixes dates a més d'una acampada.
 11. Això representarà l'anul·lació de totes elles i el cost corresponentNormes a seguir per a les inscripcions

Les primeres inscripcions és portaran a terme al terreny de càmping anterior només entre els inscrits en aquesta acampada, tenint en compte les possibles excepcions proposades i raonades pels grups d'acampades a ratificar pel Comitè Directiu del Club. D'aquesta manera se sabran les places disponibles.

Tindran el mateix dret que els de l'acampada anterior els membres del Comitè Directiu del Club. Tant els que estat en actiu, com els que no.

Els restants socis interessats en alguna acampada cursaran la seva inscripció acompanyada del xec corresponent per correu o personalment, fins el termini fixat com a màxim.

És aconsellable que el soci que vulgui estar junt amb un altre soci enviï juntes les seves inscripcions fent-ho constar.

En el cas de manca de places és farà un sorteig públic, per cada acampada que estigui en aquest cas, entre totes les inscripcions rebudes, exceptuant les que s'indiquen al primer paràgraf, sense ordre de prelació. Aquest sorteig tindrà lloc l'endemà del dia fixat com a darrer dia d'inscripció.

 

Cada soci rebrà l'acusament de rebut i en el cas de no haver estat afavorit en el sorteig, se li proposarà alguna altra plaça en una altra acampada. En aquest cas la nova oferta serà feta per telèfon. De no existir cap plaça disponible és tornarà el xec corresponent.

Esperem que amb aquestes noves normes evitarem desplaçaments als socis i donarem facilitats als socis de fora de Barcelona.